Nabavka printera, multifunkcijskih uređaja i računara

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I
EKONOMSKIH ODNOSA BiH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 697-7-1-4-9/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Kontakt osoba: Tanja Aleksić
Adresa: Musala 9
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200071920007
Telefon: 033259560
Faks: 033552512
Elektronska po{ta: javne.nabavke@mvteo.gov.ba
Internet adresa:www.mvteo.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka printera, multifunkcijskih uređaja i računara za potrebe
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 18.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Musala 9, 71000 Sarajevo
(D-8908-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: