Nabavka printera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

VRHOVNI SUD FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 141-7-1-4-20/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Zejjad Mrahorović
Adresa: VALTERA PERIĆA 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200545900002
Telefon: 033226752
Faks: 033226755
Elektronska po{ta: zejad.mrahorovic@pravosudje.ba
Internet adresa:www.vsud-fbih.pravosudje.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka printera
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 8:30
Adresa i mjesto: Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
(D-8998-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: