Nabavka računara i računarske opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

OPĆINA BOSANSKA KRUPA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 695-7-1-4-51/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Bosanska Krupa
Kontakt osoba: Zlatan Šertović
Adresa: Ulica Terzića bb
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263098160006
Telefon: 037471088
Faks: 037471090
Elektronska po{ta: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba
Internet adresa:www.opcinabosanskakrupa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: BOSANSKA KRUPA
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
"Nabavka računara i računarske opreme za Jedinstveni općinski or-
gan uprave općine Bosanska Krupa"
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
"Nabavka računara i računarske opreme za Jedinstveni općinski or-
gan uprave općine Bosanska Krupa"
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: Općina Bosanska Krupa, Centar za usluge
građanima, Ulica Terzića bb, 77240 Bosanska Krupa
(D-8322-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: