Nabavka računara, UPS-ova i perifernih uređaja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 196-1-1-1-268/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Međunarodni aerodromSarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nenad Ćipović
Adresa: Kurta Schorka 36
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska po{ta: ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa:www.sarajevo-airport.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Djelatnosti zračne luke
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Hardnjare-ski resursi
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Računari, UPS-ovi i periferni uređaji
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Definisana tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedište ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Predmet bodovanja
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisani tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisana tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisana tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisana tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Rok isporuke, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Soba 054c
(A-5106-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: