Nabavka računarske i druge opreme: Brandname računari, digitalni fotoaparati, monitori...

Datum objave: 26.09.2016. 09:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1422-7-1-3-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218335840020
Kontakt osoba Admir Hadžić
Adresa Kočevska čikma br. 1
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 401-080
Faks (032) 401-080
Elektronska pošta kuszdk@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računarske i druge opreme za potrebe Kantonalne uprave ze šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računarske i druge opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  30211400-5 Kompjuterske konfiguracije
  38651000-3 Fotografski aparati
  30232110-8 Laserski štampači
  33195100-4 Monitori
Dodatni predmet(i) 39717000-1 Ventilatori i naprave za klimatizaciju
  32552100-8 Telefonski aparati
  39715240-1 Električni uređaji za grijanje prostora
  39713430-6 Usisavači
  39113100-8 Fotelje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Kantonalna uprava za šumarstvo - Zenica, Kočevska čikma 1


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i instalacija Brandname računara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i instalacija Brandaname računara sa monitorom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30211400-5 Kompjuterske konfiguracije

III Ukupna količina ili obim ugovora

8

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Kantonalne uprave za šumarstvo i sjedišta odjeljenja (organizacionih jedinica) smještenih u općinama na području
Zeničko-dobojskog kantonaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka digitalnih fotoaparata

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka digitalnih fotoaparata za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 38651000-3 Fotografski aparati

III Ukupna količina ili obim ugovora

30

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona
Zenica, Kočevska čikma br. 1ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Monitori za računare

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka monitora za računare sa pripadajućim kablovima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 33195100-4 Monitori

III Ukupna količina ili obim ugovora

4

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona
Zenica, Kočevska čikma br. 1ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i instalacija laserskih printera

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i instalacija laserskih printera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30232110-8 Laserski štampači

III Ukupna količina ili obim ugovora

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

380,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedišta Odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona u općinama na prostoru ZDK.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka fiksnih telefonskih aparata

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka fiksnih telefonskih aparata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim
kompjutera, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 32552100-8 Telefonski aparati

III Ukupna količina ili obim ugovora

3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona
Zenica, Kočevska čikma br. 1ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ventilatora (podnih)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ventilatora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim
kompjutera, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 39717000-1 Ventilatori i naprave za klimatizaciju

III Ukupna količina ili obim ugovora

6

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

174,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona
Zenica, Kočevska čikma br.1ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka grijalica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka grijalica za zagrijavanje poslovnih prostorija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30123000-7 Kancelarijske i poslovne mašine
Dodatni predmet(i) 39715240-1 Električni uređaji za grijanje prostora

III Ukupna količina ili obim ugovora

5

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

230,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona
Zenica, Kočevska čikma br. 1ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka fotelja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka fotelja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine
Dodatni predmet(i) 39113100-8 Fotelje

III Ukupna količina ili obim ugovora

3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona
Zenica, Kočevska čikma br. 1ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usisivača

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usisivača za održavanje higijene prostorija Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim
kompjutera, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 39713430-6 Usisavači

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

190,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona
Zenica, Kočevska čikma br. 1
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1422-7-1-3-3-3/16
PODIJELI: