Nabavka računarske opreme

Datum objave: 08.09.2016. 14:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5611-7-1-77-3-8/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
IDB/JIB 4200088220009
Kontakt osoba UMIHANA SALČIN
Adresa SKENDERIJA 72
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 203-562
Faks (033) 263-860
Elektronska pošta dekanat@fpn.unsa.ba
Internet adresa http://www.fpn.unsa.ba/

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

RAČUNARSKA OPREMA: CENTRALNA JEDINICA, LAPTOPI, DDR2 MEMORIJA, PRINTER, PROJEKTOR

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

40.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJAVO, ZBORNICA FAKULTETA

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Informacije u vezi sa ovim postupkom mogu se dobiti u pravnoj službi, tel. 033/263-880, faks 033/888-884, e-mail adresa:
dekanat@fpn.unsa.ba
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije može se uputiti elektronski na e-mail, inel.pandzic@fpn.unsa.ba ili poštom na
adresu Fakulteta. Tenderska dokumentacija može se preuzeti na Web stranici Fakulteta, www.fpn.unsa.ba ili neposredno na
protokolu Fakulteta.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba PROTOKOL FAKULTETA
Adresa SKENDERIJA 72
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 203-562
Faks (033) 888-884
Elektronska pošta dekanat@fpn.unsa.ba
Internet adresa http://www.fpn.unsa.ba/
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5611-7-1-77-3-8/16
PODIJELI: