Nabavka radnih odijela, cipela dubokih planinskih, gumenih čizama, zaštitnih rukavica, kišnih kabanica i zaštitnog šljema...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-1-1-1162/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Tomislav Jovanović
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 11
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka ličnih zaštitnih sredstava
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Direkcija Javnog preduzeća, Romanijska 1, Sokolac
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način:
1) Uputiti pismeni zahtjev za izdavanje tenderske
dokumentacije za nabavku ___________, lot broj _____ , po
Obavještenju o nabavci broj ____________, od ______2014.
godine.
2) Dostaviti dokaz o uplati naknade za otkup tenderske
dokumentacije.
Uplatu izvršiti na žiro račun broj 562-001-00000330-38.
Garanciju za ozbiljnost ponude, dostavljaju ponuđači za više
lotova, čija kumulativna vrijednost ponude (zbirna vrijednost
svih lotova za koje ponuđač dostavlja ponudu) premašuje
100.000,00 KM.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radno odijelo za tehničko osoblje
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
399 kompleta
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
33.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radno odijelo za vozača šumskog zgobnog traktora
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
193 kompleta
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radno odijelo za rukovaoca motornom pilom
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
403 kompleta
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
55.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radno odijelo obično
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
558 kompleta
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
45.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Cipele duboke planinarske
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
396 pari
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Cipele zaštitne sa metalnom kapom
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
211 pari
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
8.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gumene čizme sa zaštitom od pila (za sjekače)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
261 par
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gumene čizme
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2463 para
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV . Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zaštitne rukavice
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2367 pari
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
17.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kišna kabanica
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
856 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
15.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
ANEKS B
Broj lota: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zaštitni šljem sa vizirom i antifonima
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
145 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
7.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.
(A-5442-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: