Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština za potrebe Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Datum objave: 12.08.2016. 13:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1278-1-1-73-3-19/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD SARAJEVO-GRADSKA UPRAVA
IDB/JIB 4200295100005
Kontakt osoba Fazila Hadžić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 208-340
Faks (033) 208-341
Elektronska pošta grad@sarajevo.ba
Internet adresa www.sarajevo.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba – razna kancelarijska oprema i potrepštine i slično za potrebe Gradskog vijeća Grada Sarajeva prema
tenderskoj dokumentaciji – specifikaciji roba


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba – razna kancelarijska oprema i potrepštine i slično za potrebe Gradskog vijeća Grada Sarajeva prema
tenderskoj dokumentaciji – specifikaciji roba

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine
Dodatni predmet(i) 30120000-6 Oprema za fotokopiranje i štampanje
  30237000-9 Dijelovi, pribor i potrepštine za kompjutere
  31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke
  39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu s tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Sarajevo Gradsko vijeće, Hamdije Kreševljakovića 3/1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.8.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.9.2016. 15:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.9.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto Grad Sarajevo Gradsko vijeće, ulica Hamdije Kreševljakovića 3/1, 71000
Sarajevo, Mala sala Gradskog vijeća

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije vezane za tendersku dokumentaciju možete dobiti putem e-mail adrese navedene u Aneksu A.
Subjekti zainteresirani za dostavu ponude tendersku dokumentaciju mogu preuzeti po dostavljanju pismenog zahtjeva o
njenom preuzimanju na adresu kao u Aneksu A ili putem e-mail adrese fazila.hadzic@sarajevo.ba. Tenderska dokumentacija
se preuzima bez naknade.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Fazila Hadžić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 277-430
Faks (033) 217-546
Elektronska pošta fazila.hadzic@sarajevo.ba
Internet adresa http://gradskovijece.sarajevo.ba/
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1278-1-1-73-3-19/16
PODIJELI: