Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za biohemijsku i hematološku laboratoriju: hemikalije, stakleno posuđe, lancete, boje...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM
ZDRAVLJA PRIJEDOR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 845-1-1-1-36/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
PRIJEDOR
Kontakt osoba: MAJA GRANDIĆ
Adresa: VOŽDA KARAĐORĐA , BROJ 2
Poštanski broj: 79000
Opština/Grad: Prijedor
IDB/JIB: 4400715040002
Telefon: 052211503
Faks: 052211503
Elektronska po{ta: domzdravlja@prijedor.com
Internet adresa:www.domzdravljaprijedor.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: PRIJEDOR
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za biohemijsku i
hematološku laboratoriju
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
19.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 22.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Vožda Karađorđa br.2, Prijedor, centralna zgrada, soba
br. 45
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponuđači trebaju dostaviti zahtjev za
dostavljanje tenderske dokumentacije
uz dokaz o uplati, lično na adresu Vožda Karađorđa br.2,
Prijedor ili putem pošte ili na faks br. 052/211-503.
Dokumentacija će se dostaviti u roku od 2 dana od prijema
zahtjeva.
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju može se uplatiti na
račun JZU Dom zdravlja
Prijedor, broj: 5620070000030125, svrha doznake: "naknada za
tendersku dokumentaciju" i ista je nepovratna.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka hemikalija, staklenog posuđa i ostalog potrošnog
materijala za biohemijskulaboratoriju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 20,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Skladište kupca u Prijedoru
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potrošni materijal za hematološku laboratoriju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka lanceta, boja i hemikalija za hematološku laboratoriju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 20,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Skladište kupca u Prijedoru
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potrošni materijal za biohemijski analizatorBT3000plus
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka specifičnog potrošnog materijala za biohemijski
analizatorBT3000plus
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 20,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Skladište kupca u Prijedoru
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi za biohemijski analizatorBT3000plus
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagenasa za analizatorBT3000plus
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 20,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Skladište kupca u Prijedoru
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi za aparatThrombotrack
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagenasa za aparatThrombotrack
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 20,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Skladište kupca u Prijedoru
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi za aparatNyco Card Reader
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagenasa za aparatNyco Card Reader
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 20,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Skladište kupca u Prijedoru
ANEKS B
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi za aparatCobas Integra400plus
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagenasa za aparatCobas Integra400plus
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 20,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Skladište kupca u Prijedoru
(A-6222-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: