Nabavka reagenasa za krvne grupe i interakcije

Datum objave: 21.09.2016. 11:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

843-7-1-35-3-36/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
IDB/JIB 4263189550001
Kontakt osoba Amir Mujetić
Adresa Darivalca krvi 67
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-800
Faks (037) 318-901
Elektronska pošta amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa www.kbbihac.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za krvne grupa i interakcije

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696100-6 Reagensi za određivanje krvnih grupa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka ugovornog organa koja se nalazi u sjedištu

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

-Aktuelni izvod iz sudskog registra ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje
djelatnosti koja je predmet ove nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

- Kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2015.godinu
- Dokaz od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da je predmet nabavke registriran za prometovanje u BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

- da je ponuđač osposobljen za izvršenje ugovora ukoliko ga dobije

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2016. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa, sala za sastanke, soba broj 8

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice ugovornog organa: www.kbbihac.ba
Obaveza ponuđača je da u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ da je preuzeo TD i da navede svoju adresu za dostavu
pošte.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
843-7-1-35-3-36/16
PODIJELI: