Nabavka repromaterijala za remont pumpi

Datum objave: 26.09.2016. 11:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

247-1-1-163-3-190/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba Sabina Šemić, dipl.ecc.
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 237-655
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta sabinas@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

60/16-P ''Repromaterijal za remont pumpi''


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42122130-0 Pumpe za vodu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište ugovornog organa u Sarajevu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

5,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto ul. Terezija broj 38., Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u
postupku izrade ponude. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvršiti u korist ''UniCredit banka'' dd Sarajevo, broj računa
338-900-22082747-53 uz naznaku ''za otkup tenderske dokumentacije'' ili na Glavnoj blagajni KJKP ''ViK'' d.o.o. Sarajevo,
ul.Jaroslava Černija broj 8, Sarajevo. Za dodatne informacije za tehnički dio tenderske dokumentacije kontakt osoba :
Huremović Edin, dipl.ing.maš., tel. 033/774 925 i Dedović Izet, tel. 033/774 920.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Elma Kujundžić
Adresa ul. Terezija broj 38.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 203-059
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta elmak@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Elma Kujundžić
Adresa ul. Terezija broj 38., soba broj 20.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 203-059
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta elmak@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Edin Huremović, dipl.ing.maš.
Adresa ul. Gliše Jankovića broj 8.
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 774-925
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta edinh@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
247-1-1-163-3-190/16
PODIJELI: