Nabavka rezervnih dijelova i drugog materijala za kalorimetre C4000 i C5000 za laboratorij

Datum objave: 24.08.2016. 09:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-7-1-216-3-304/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova i drugog materijala za za kalorimetre C4000 i C5000 za laboratorij za potrebe Podružnice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova i drugog materijala za kalorimetre C4000 i C5000 za laboratorij za potrebe Podružnice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, a sve u skladu sa dokumentacijom koja je sastavni dio Konkurentskog zahtjeva za dostavu
ponuda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za isporuku rezervnih dijelova je 45 (četrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snagu, a predviđeni period
izvršenja poslova preventivnih pregleda i zamjene rezervnih dijelova je 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja ugovora na
snagu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana
prijema fakture za isporučenu robu, a za usluge sukcesivno 30 (trideset) dana od prijema fakture za izvršene usluge

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim
propisima zemlje u kojoj je registrovan

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

-ponuđač mora biti profesionalno i stručno osposobljen za obavljanje servisa uređaja sa kojim
Termoelektrana raspolaže,
-da ponuđač ima validan pisani dokaz (autorizaciju) izdat od strane proizvođača uređaja IKA
WERKE za servisera koji će obavljati poslove,
-da ponuđač posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji minimalno dva ugovora koji se odnose na isporuku istih rezervnih
dijelova i/ili izvršenih poslova servisiranja IKA WERKE kalorimetara u posljednje 3 godine čija pojedinačna vrijednost nije
manja od 10 000 KM, uz dostavljanje minimalno jedne potvrde o uspješno izvršenom ugovoru sa navedene referenc liste

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Sala Sektora za ekonomske poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj", soba
br. 26


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić (Kancelarija br.8-Protokol)
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-151
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta s.kurspahic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-7-1-216-3-304/16
PODIJELI: