Nabavka rezervnih dijelova i lanaca za šumske traktore

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-1-1-367/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanović
Adresa: FADILA KURTAGIĆA BROJ 1.
Poštanski broj: 75280
Opština/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska po{ta: jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa:www.jpsumetk.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 236.621,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova i lanaca za šumske traktore
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
UskladusaTD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Odredište ugovornog organa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Po tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Po tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 19.5.2014. Vrijeme: 11:45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 19.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Ul. Fadila Kurtagića br.1 Kladanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima u skladu sa članom 18 ZJN
BiH. Zainteresirani dobavljači trebaju dostaviti pismeni zahtjev za
preuzimanje TD i dokaz o uplati 10,00 KM. Uplatu izvršiti na račun
broj: 1321600311487057 kod NLB banke.
(A-6163-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: