Nabavka rezervnih dijelova i uređaja za održavanje pneumatske i kočne instalacije željezničkih voznih sredstava

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 313-1-1-11-455/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLIĆ
Adresa: SVETOG SAVE 71
Poštanski broj: 74000
Opština/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska pošta: nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa:www.zrs-rs.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Željezničke usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova i uređaja za održavanje
pneumatske i kočne instalacije željezničkih voznih sredstava.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova i uređaja za održavanje pneumatske i
kočne instalacije željezničkih voznih sredstava, prema
specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1.050.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
DDP skladišta Ugovornog organa u Doboju, Banja Luci i
Prijedoru (Incoterms2010).
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Robu treba isporučivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog
organa na paritetuDDP skladišta Ugovornog organa u Doboju,
Banja Luci i Prijedoru (Incoterms2010), na osnovu pojedinačnih
narudžbi u toku jedne godine računajući od datuma zaključenja
ugovora.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:60,00 %
2. Uslov i način plaćanja, učešće:20,00 %
3. Rok isporuke robe, učešće:10,00 %
4. Vremenski period garancije za robu, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 3.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 35,10 KM (17,95€)
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: "Željeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj,
ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na ‘iro-račun
Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke
A.D.-Doboj) uplate iznos od 35,10 KM, prije preuzimanja tender
dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 17,95€, na osnovu
sledećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL
AG KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
ŽELJEZNICE RS AD
UL. SVETOG SAVE 71
DOBOJ
 

"THE RAIWAYS OF REPUBLIC OF
SRPSKA"J.S.C.-DOBOJ
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: "The Raiways of Republic of Srpska"J.S.C.-Doboj
Contact person: TATJANA NIKOLIC
Address: SVETOG SAVE 71
Postal code: 74000
Municipality/City: Doboj
Identification number: 4400025960001
Telephone: 053242082
Fax: 053227704
E-mail:nabavka@zrs-rs.com
Internet address: www.zrs-rs.com
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Republika Srpska
I.3.c. Main activity of contracting authority: Railway services
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
The contract on the sale of spare parts and equipment for mainte-
nance pneumatic and brake instalation of railway roling stock.
II.1.b. Description of the object of the contract
Supply of spare parts and equipment for maintenance pneumatic
and brake instalation of railway roling stock, as specified in the ten-
der documentation.
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As specified in the tender documentation.
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 3.6.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
17,95 Euros
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 3.6.2014.
Time: 11:00
Address and place: "Raiways of the Republic of Srpska"
J.S.C.-Doboj, street no. 71 Svetog Save, 74000 Doboj, in room 69.
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Bidders from Bosnia and Herzegovina are obliged to the bank ac-
count of the contracting authority 5620050000303569 (Develop-
ment Bank of the AD-Doboj) payment amount of 35,10 BAM be-
fore downloading of the documents, for bidders from abroad price
is 17,95€, based on the following instructions:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL
AG KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
ŽELJEZNICE RS AD
UL. SVETOG SAVE 71
DOBOJ
(E-6105-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: