Nabavka rezervnih dijelova za damper kamione

Datum objave: 29.09.2016. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

350-1-1-509-3-212/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O. - ĐURĐEVIK
IDB/JIB 4209284170009
Kontakt osoba Alija Trumić
Adresa Đurđevik bb
Poštanski broj 75272 Đurđevik (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 774-970
Faks (035) 772-667
Elektronska pošta larisa0509@gmail.com
Internet adresa www.rudnikdjurdjevik.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za damper kamione


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 – Rezervni dijelovi za damper kamione marke EUCLID
Lot 2 – Rezervni dijelovi za damper kamione marke MARK 36 i UNITRIG M120,
Lot 3 – Rezervni dijelovi za motore CUMMINS KTA 50 C

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za građevinarstvo
Dodatni predmet(i) 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM ili 15,36 EUR-a

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto JP ''Elektroprivreda BiH'' d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik''
d.o.o. - Đurđevik

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata Tenderske dokumentacije se može izvršiti na jedan od sljedećih računa:
Domaći ponuđači
1321100309725659 – NLB banka,
3383002251048852 – UniCredit banka,
1549212002730768 – Intesa SanPaolo banka,
Strani ponuđači:
TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA SWIFT: TBTUBA 22
U KORIST: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O.
DEVIZNI RAČUN BROJ: 100873150
IBAN: BA39 1321 1100 8731 5086


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 – Rezervni dijelovi za damper kamione marke EUCLID

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 – Rezervni dijelovi za damper kamione marke EUCLID

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za
građevinarstvo
Dodatni predmet(i) 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Roba će se dostaviti u roku 30 dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ''Elektroprivreda BiH'' d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik'' d.o.o. - ĐurđevikANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 – Rezervni dijelovi za damper kamione marke MARK 36 i UNITRIG M120,

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2 – Rezervni dijelovi za damper kamione marke MARK 36 i UNITRIG M120,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za
građevinarstvo
Dodatni predmet(i) 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Roba će se isporučiti u roku 30 dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ''Elektroprivreda BiH'' d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik'' d.o.o. - ĐurđevikANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 – Rezervni dijelovi za motore CUMMINS KTA 50 C

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3 – Rezervni dijelovi za motore CUMMINS KTA 50 C

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za
građevinarstvo
Dodatni predmet(i) 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Roba će se isporučiti u roku 30 dana od dana zaključenja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ''Elektroprivreda BiH'' d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik'' d.o.o. - Đurđevik
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
350-1-1-509-3-212/16
PODIJELI: