Nabavka rezervnih dijelova za dizel hidrauličnu lokomotivu Scharf

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-1100/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Mirko Nišandžić (za tehnička pitanja)
035/810-090; Lejla Husejnović (za komercijalna pitanja)
035/287-501
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za dizel hidrauličnu lokomotivu Scharf oznake
DZ66-3
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za dizel hidrauličnu lokomotivu Scharf oznake
DZ66-3
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Rudnik "Mramor" u Mramoru
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Eliminatorni uslov:
a) Rok plaćanja: odgođeno - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne
zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje)
b) Rok isporuke: maksimalno 60 dana od dana potpisivanja
Ugovora
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da je ponuđač solventan (da mu račun nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora
- Da ponuđač dostavi Izjavu da se obavezuje da će prilikom
isporuke dostaviti EUR 1 obrazac (samo za ino ponuđače)
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva
tehničke specifikacije
- Uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji je predmet bio
isporuka roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije
godine
- Da ponuđač prilikom isporuke robe dostavi original ili ovjerenu
kopiju atesta proizvođača o kvalitetu robe u skladu sa
odgovarajućim standardima
- Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o nazivu i
sjedištu proizvođača robe koju nudi
- Vremenska garancija za ponuđene robe od minimalno 12
(dvanaest) mjeseci od dana isporuke
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti putem pošte ili e-maila,
nakon predočenja zahtjeva za učešće i dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Intesa Sanpaolo
Banka d.d. BiH, SNJIFT: UPBKBA22 u korist JP EP BiH d.d. -
Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup
tenderske dokumentacije za nabavku roba - Rezervni dijelovi za
dizel hidrauličnu lokomotivu Scharf oznake DZ66-3". Kod davanja
naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu; "sve troškove
snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE:
BA391543602002866606. Ponuđači unutar Bosne i Hercegovine
putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vrše na račun broj 132 1000
310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za nabavku roba - Rezervni dijelovi za dizel
hidrauličnu lokomotivu Scharf oznake DZ66-3". Dobavljač će
dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 ( jednu ) kopiju sa
kompletnom dokumentacijom na kojima će čitko napisati:
"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene
kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zapečaćene u jednoj
neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će
pisati sljedeći tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA" -
Rezervni dijelovi za dizel hidrauličnu lokomotivu Scharf oznake
DZ66-3 - ne otvarati do 30.5.2014. godine u 12 sati. Traženi
dokumenti iz tačke III.4. Obavještenja ne smiju biti stariji od 3
mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi
koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od
službenih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tumača (za ino
ponuđače). Ponuđači su dužni da dostave cijenu ponude na paritetu
DDP ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (domaći ponuđači),
odnosno na paritetu DAP ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (ino
ponuđači). Ponuđači su obavezni dostaviti specifikaciju
dokumenata priloženih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u
pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponuđač.
Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane, potpisane
(uključujući i dokumente koji već sadrže potpis i pečat ponuđača) i
čvrsto uvezane, a garancija za osiguranje ponude može biti
neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu
dopuštene. U postupku razmatranja ponuda Komisija može
zatražiti dopunsko objašnjenje pojedinih elemenata ponuda od
prijavljenog ponuđača, a koje ne može uticati na predloženu
ponudu na način da se ostvari prednost u odnosu na ostale
ponuđače. Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko uvidom u
ponudu i priloženu dokumentaciju utvrdi da neki od traženih
dokumenata nedostaje ili je priloženi dokument neistinitog ili
nepotpunog sadržaja.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Edin Šehanović
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
(A-6756-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: