Nabavka rezervnih dijelova za kompresore Nuovo Pignone

Datum objave: 06.09.2016. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 05.09.2016.

Broj: 7370 - 16

Banja Luka, 02.09.2016.

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU

DIJELOVA ZA KOMPRESORE NUOVO PIGNONE - 453T-16

 

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka za potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, Vas poziva da dostavite ponude za niže navedene rezervne dijelove:

 

I Predmet

Predmet JAVNOG POZIVA je prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za isporuku niže navedenih rezervnih dijelova:

 

 

II Sadržaj tenderske dokumentacije

Sadržaj tenderske dokumentacije čini:

1. Javni poziv (ovaj obrazac);

2. Prijedlog Ugovora,

3. Obrazac - opšti podaci učesnika na tenderu;

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Tendera, i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 09.09.2016. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

Ponudu treba izraditi u dva dijela i to:

1) Komercijalna ponuda

2) Tehnička ponuda

 

1) - Komercijalni uslovi koji se traže (komercijalni dio ponude):

1. CIJENA: Cijenu iskazati u KM/JM ili EUR/JM;

2. VRIJEDNOST: Ukupna vrijednost u KM/EUR;

3. NAČIN PLAĆANJA: ŽIRALNO ILI DOZNAKOM (ino-dobavljači);

4. USLOVI PLAĆANJA:

a) Odloženo 60 dana po isporuci,

b) u slučaju avansnog uslova plaćanja dužni ste obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju (za povrat avansa) u visini traženog avansa,

c) akreditiv, kao sredstvo plaćanja, isključen;

5. ROK ISPORUKE: najkraći mogući prema dispoziciji kupca;

6. USLOVI ISPORUKE: "DAP" Rafinerija nafte Brod a.d.;

7. GARANCIJA: Potrebno je obezbjeđenje garancije za predmetnu robu i odgovornosti koje iz te garancije proističu. Navesti rok trajanja garancije.

8. VALIDNOST PONUDE: Najmanje 90 dana

9. Ponude treba da glase na Rafineriju nafte Brod AD

 

2) - Kvalifikacioni uslovi (tehnički dio ponude):

1. Tačan naziv ponuđača, adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica;

2. Rješenje o registraciji pravnog subjekta (ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci);

3. Referenc listu za 2015 godinu, sa navedenim kontakt podacima najmanje 3 Vaša kupca;

4. Ukoliko ste predstavnici proizvođača čiju robu nudite, dostavite ugovor / ovlaštenje o zastupništvu;

5. Pisana izjava ponuđača da je upoznat sa činjenicom da roba neće biti istovarena u skladištu „Rafinerije nafte Brod" a.d. ukoliko je ne prati sva neophodna tehnička dokumentacija (original proizvođački certifikati i original certifikati o kvalitetu).

6. Pisana izjava da će u slučaju isporuke zajedno sa rezervnim dijelovima biti dostavljen EUR 1 certifikat (original)

7. Pisana izjava ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original).

8. Ispunjen obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu (original);

 

V Uputstvo ponuđaču

1) Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija nafte Brod" a.d. će zaključiti kupoprodajni Ugovor;

2) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda;

3) P onuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama.

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do: 09.09.2016. godine uključujući i 09.09.2016. do 16.00 časova, na e-mail adresu: vidicb@optimagrupa.net

 

VII Podnošenje tenderskih ponuda

Molimo odvojeno kovertirati komercijalnu i tehničku ponudu i onda i jednu i drugu za pa kovati u treću kovertu, na poleđini navesti Vašu adresu.

Ponuđači koji su zainteresovani za učešće na tenderu, mogu svoje ponude dostaviti, lično ili putem pošte, zaključno sa 19.09.2016. godine, do 16.00h, na adresu:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37A

78 000 Banja Luka

PROTOKOL - sa naznakom: 453T/16, „PONUDA ZA ISPORUKU DIJELOVA ZA KOMPRESORE NUOVO PIGNONE" - NE OTVARATI.

 

Ponude dostavljene van navedenog roka smatrati će se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VIII Ocjena tenderskih ponuda

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača, obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „Optima grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

 

IX Ostali uslovi

Optima grupa d.o.o., zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a ta kode proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

 

XI Kontakt za dodatne informacije:

Bojan Vidić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

 Tel: +387 65 796 579

E-mail: vidicb@optimagrupa.net

 

Branka Jaćimović,

Načelnik Uprave za nabavku

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: