Nabavka rezervnih sastavnih dijelova i usluga za interventno održavanje 95 sistema medicinske opreme proizvođača FRESENIUS

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-740/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Jasmin Vražalica,dipl.ing.el.
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298260
Faks: 033298266
Elektronska po{ta: medicinska.oprema@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni sastavni dijelovi i usluge za interventno održavanje 95
sistema medicinske opreme proizvođača FRESENIUS za potrebe
UKCS-a
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano Tenderskom dokumentacijom
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
UKCS-a, Bolnička br.25, Sarajevo
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisano Tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano Tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano Tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 7.5.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: UKCS-a, Bolnička br.25, objekat TEB, soba br.2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom
u prostorima Službe za medicinsku opremu u period od 09-15 h uz
predočen zahtjev za učešće. Ponuđači Zahtjev mogu dostaviti i pu-
tem tel.fax. 033 298 260 ili e-maila medicinska.opremaŽkcus.ba i
u tom slućaju tenderska dokumentacija će biti dostavljena poštom.
Ponuđači imaju pravo uvida u TD prije preuzimanja.
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Glavni protokol UKCS-a, Bolnička 25,
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033297247
Faks: 033298266
Elektronska po{ta: medicinska.oprema@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
(A-5355-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: