Nabavka riblje mlađi i ribe (glavatica) za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području - ribolovna zona Mostar

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-1-1-311/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo -
Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Kontakt osoba: Jusuf Jusić
Adresa: Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj: 88420
Opština/Grad: Jablanica
IDB/JIB: 4200225150072
Telefon: 036758145
Faks: 036758107
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka riblje mlađi za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u
ribolovnom području - ribolovna zona Mostar koje koristi
Udruženje/Udruga sportskih ribolovaca "Neretva 1933" - Mostar .
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka riblje mlađi za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u
ribolovnom području - ribolovna zona Mostar koje koristi
Udruženje/Udrug sportskih ribolovaca "Neretva 1933" - Mostar:
- LOT 1: Glavatica.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
13600
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
38.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sliv rijeke Neretve u ribolovnom području - ribolovna zona Mostar
koje koristi Udruženje/Udruga sportskih ribolovaca "Neretva
1933" - Mostar .
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Započine potpisivanjem ugovora a završava izvršenjem
ugovorenih obaveza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 24.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM sa uračunatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Jaroslava Černija br. 1 Jablanica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u
ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u
tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti
eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.
2. Tenderska dokumentacija se izdaje na pismeni zahtjev
ponuđača uz dokaz o uplatii 20 KM sa uračunatim PDV-om, a
mogu je preuzeti lično na naznačenoj adresi ili se ista može
dostaviti poštom prepručeno ili elektronski e-mail-om.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se preko Vakufske
banke d.d. - Sarajevo, račun broj 1606060000008841, za JP
Elektroprivreda BiH; Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi"
Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj
10202-051/14P; LOT: 1, valuta KM. Plaćanje izvan Bosne i
Hercegovine vrši se preko Vakufske banke d.d. - Sarajevo,
BIC/SNJIFT VAKUBA22, IBAN CODE: BA
391601020000013652, na račun 1601060000004629 za JP
Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, sa pozivom na otkup
tenderske dokumentacije broj 10202-051/14P; LOT: 1, valuta
EUR. Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti
klauzulu "sve troškove snosi nalogodavac" (our...). Ponuđač je
dužan uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o
registraciji PDV obveznika.
3. Ugovorni organ, ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale
po ovom obavještenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ,
zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz
razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim
nabavkama, o čemu će objaviti obavještenje o otkazivanju.
(A-8177-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: