Nabavka robe za brendiranje 30 vozila

Datum objave: 22.09.2016. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-7-1-545-3-119/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Aida Imširpašić, Tel. 033/252-858, e-mail: Aida.Imsirpasic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta amra.redzepovic@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabvka i isporuka robe za Brendiranje 30 vozila "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka brendiranja 30 vozila "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

30

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radionica izabranog ponuđača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz vlastitih sredstava ugovornog organa

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač treba da je registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

b) sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača koja je u vezi sa predmetom
nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona;
c) tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača u skladu sa čl. 48 i 49. Zakona.
h.1) Spisak izvršenih Ugovora o isporučenim robama koje su predmet nabavke u posljednje
dvije godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač
registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od dvije godine, koji sadrži najmanje
jedan Ugovor čija minimalna vrijednost treba biti u iznosu 5.000,00 KM bez uračunatog
PDV-a. Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrde koje su u vezi sa
listom isporučene robe, a koje daje druga Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje
obavezno sadrže: naziv i sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet
Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i navode o uredno
izvršenim Ugovorima.
U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od Ugovorne strane
koja nije Ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim Ugovorima, uz
predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;
h.2) Dostaviti po jedan uzorak folije za lim i folije za staklo dimenzija 30 x 20 cm, sa
motivom prema izboru ponuđača, a koje su predmet nabavke.
h.3) Dostaviti tehničke listove proizvođača folija koje su predmet nabavke.

III 8. Rezervisan ugovor
Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana br.8, 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom nabavke možete dobiti od lica koje je u ime ugovornog organa ovlašteno da vodi
komunikaciju s ponuđačima: Aida Imširpašić, Tel/faks 033-252-858; 033/252-813, e-mail: Aida.Imsirpasic@posta.ba, a ispred
nosioca posla Sead Pehilj, tel.033/252-668, e-mail: Sead.Pehilj@posta.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-7-1-545-3-119/16
PODIJELI: