Nabavka robe za dogradnju i unaprijeđenje postojećeg sistema za monitoring servera i mreže

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-1-1-1085/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH
TELECOM SARAJEVO
Kontakt osoba: Amina Zekić
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Dogradnja i unaprijeđenje postojećeg sistema za monitoring
servera i mreže
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Dogradnja i unaprijeđenje postojećeg sistema za monitoring
servera i mreže u BH Telecomu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
550.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kako navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kako navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kako navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 21,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo, ul. Obala Kulina bana 8, 71000
Sarajevo, Banket sala/III
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je
obavezan predočiti na Protokolu BH Telecoma pisani zahtjev ili
dostaviti isti na broj faksa: +387 33 22 45 36 uz dokaz o izvršenoj
uplati naknade troškova za Tendersku dokumentaciju.
Novčana naknada u iznosu 21,00 KM sa naznakom: "za Tendersku
dokumentaciju broj 07-8893/14" se za domaće ponuđače uplaćuje
na račun broj: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d.
Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti ID i PDV broj
ponuđača) a za inostrane ponuđače: SNJIFT: RZBABA2S, IBAN
Code: BA39 1611 0000 0124 8933, iznos naknade: 11,00 EUR.
Za troškove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d.
Sarajevo će ponuđaču ispostaviti fakturu.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično na Protokolu BH
Telecoma, svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati uz
prilaganje dokumentacije iz stava 1. ove tačke ili će ista, uz
dostavljanje dokumentacije iz stava 1. ove tačke i ukoliko ponuđač
tako navede u zahtjevu za preuzimanje, biti otpremljena na njegovu
adresu poštom u roku od tri dana po prijemu zahtjeva.
Ukoliko ponuđač ‘eli da Tenderska dokumentacija na njegovu
adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu, te
će mu ista biti poslana o njegovom trošku.
Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti
nepristizanje Tenderske dokumentacije.
Zainteresirani ponuđači mogu prije otkupa izvršiti uvid u tendersku
dokumentaciju na Protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8,
71000 Sarajevo, svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati.
Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača
dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo,
Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom:
Ponuda broj 07-8893/14 za dogradnju i unaprijeđenje postojećeg
sistema za monitoring servera i mreže - NE OTVARAJ".
Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznačenih u tački IV.4. i
ponude koje nisu predate putem Protokola se neće razmatrati i biće
vraćene na adresu ponuđača neotvorene. Naručilac ne snosi
nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati u pisanoj formi
određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja
konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne
informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne
informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen do 27.06.2014.
godine godine do 16:00 sati na fax: 033 224 536 (upit dostaviti i
putem e-maila: amina.zekicŽbhtelecom.ba).
(A-9100-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: