Nabavka robotizovanog aparata za proizvodnju ortopedskih pomagala sa specijalizovanim softverom za dizajniranje i dva mobilna skenera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I
REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 354-1-1-1-44/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I
REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
Kontakt osoba: Mirjana Vučić, dipl.ek.
Adresa: SLATINSKA 11
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400917770002
Telefon: 051307835
Faks: 051307835
Internet adresa:http://www.zotovicbl.com/
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Robotizovani aparat za proizvodnju ortopedskih pomagala sa
specijalizovanim softverom za dizajniranje i dva mobilna
skenera
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav
Zotović"
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema TD
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Da
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema TD
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotović", Slatinska 11, Banja Luka, Služba za plan,
analizu i javne nabavke
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači preuzimaju podnošenjem
zahtjeva za preuzimanje iste lično ili na faks broj: 051/348-469.
Nakon preuzimanja zahtjeva ugovorni organ dostavlja TD lično,
mejlom ili poštom, s tim da traženi obrasci i aneksi koje
dobavljač treba da dostavi moraju biti sa pečatom/potpisom
Ugovornog organa (originalili skenirani/kopirani).
(A-5688-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: