Nabavka RTG aparata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 545-1-1-1-50/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Azra Henda
Adresa: Vrazova 11
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200174570004
Telefon: 033292607
Faks: 033292609
Elektronska po{ta: zlatko.viteskic@judzks.ba
Internet adresa:www.judzks.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tri RTG aparata za potrebe JU Dom zdravlja KS
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 16.5.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Vrazova 11, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Ponude se dostavljaju isključivo lično na adresu kao u Aneksu
A, sa naznakom "NE OTVARAJ", sa naznakom tendera na koji
se ponuda odnosi.
- Transakcijski račun za otkup tenderske dokumentacije
3389002207985984 (unicredit banka)
- Javnom otvaranju ponuda može prisustvovati po jedan
predstavnik ponuđača po prezentaciji pismenog ovlaštenja.
- Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u
tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti
eliminisana zbof formalno - pravnihuslova.
- Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije
od 90 dana.
- Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom utvrđivanja
validnosti dokumentacije, odnosno analizom ponuda,
primjenom člana 14, Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama, a u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i
poređenja ponuda nakndano pismeno zatražiti dodatne
informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti
bitni aspekt ponude, odnosno ne može prihvatiti ponudu koja
sadrži greške, propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne
mijenja bitni aspekt ponude.
- JU Dom zdravlja KS ne snosi niakve troškove ponuđača u
postupku, zadržava pravo da prekine - otkažepostupak dodjele
ugovora iz razloga koji su navedeni u Zakonu o javnim
nabavkama.
- JU Dom zdravlaj KS će vrednovati samo ponude ponuđača koji
ponude sve stavke u tenderskoj dokumentaciji.
- Dokumentaciju specifiranu u tenderskoj dokumentaciji
ponuđači su obavezni složiti po redosljedu.
- Sve ponude koje pristignu nakon naznačenog roka neće biti
prihvaćene.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Vedad Jusufović
Adresa: Vrazova 11
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033292607
Faks: 033292609
Elektronska po{ta: zlatko.viteskic@judzks.ba
Internet adresa:www.judzks.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Standardni podni RTG sistem za radiografiju sa vertikalnim
stativom i CR uređajem
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
220.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 95,00 %
2. Bezuslovni garantni rok, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
ANEKS B
Lotbroj2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Standardni stropni RTG sistem za radiografiju sa vertikalnim
stativom
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
95.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 95,00 %
2. Bezuslovni garantni rok, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
(A-5383-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: