Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala: rukavice nesterilne lateks, Parafin čvrsti, elastična traka za kinezi tejping...

Datum objave: 10.06.2015. 15:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

617-1-1-109-3-20/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Neda Ignjatić
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta milka.dobrota@zotovicbl.com
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

125

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

340000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba-sanitetski i potrošni materijal


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sanitetski i potrošni materijal


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.6.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2015. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović",
Slatinska 11, multimedijalna sala Zavoda.ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Rukavice nesterilne, lateks

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Rukavice nesterilne, lateks, veličina S
2 Rukavice nesterilne, lateks, veličina M
3 Rukavice nesterilne, lateks, veličina L

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

405.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2-Rukavice PVC

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rukavice PVC

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-Parafin čvrsti,tačka topljenja 54-58 °C

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Parafin čvrsti, tačka topljenja 54-58 °C

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

800 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-Parafin tečni (Ph.Eur.)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Parafin tečni (Ph.Eur.)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5-Elastična traka za “kinezi tejping", dimenzije 5 cm x 5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Elastična traka za “kinezi tejping", dimenzije 5 cm x 5 m.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6-Terapeutska traka za aplikaciju prema “easy tape" metodu, dimenzije 5 cm x 5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Terapeutska traka za aplikaciju prema “easy tape" metodu, dimenzije 5 cm x 5 m.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7-RTG kaseta za CR sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 RTG kaseta za CR sistem, dimenzije 24 cm x 30 cm.
2 RTG kaseta za CR sistem, dimenzije 35 cm x 43 cm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8-Trodjelne šprice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. Trodijelne šprice 5 ml, bez igle.
2. Trodijelne šprice 10 ml, bez igle.
3. Trodijelne šprice 20 ml, bez igle.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

70.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Hirurški skalpel sa prevencijom “efekta lijevka".

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Hirurški skalpel, broj 10, sa prevencijom "efekta lijevka".
2 Hirurški skalpel, broj 11, sa prevencijom "efekta lijevka".
3 Hirurški skalpel, broj 12, sa prevencijom "efekta lijevka".
4 Hirurški skalpel, broj 15, sa prevencijom "efekta lijevka".
5 Hirurški skalpel, broj 18, sa prevencijom "efekta lijevka".
6 Hirurški skalpel, broj 20, sa prevencijom "efekta lijevka".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1270,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10-Neurološki čekić, promjer glave 2,5 cm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Neurološki čekić, promjer glave 2,5 cm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11-Medicinska lopata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska lopata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

70 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12-Medicinska guska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska guska

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

80 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

450,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13-Špric boce

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Špric boca 250 ml
2 Špric boca 500 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

250 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

910,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14-Kaiš za mehaničku fiksaciju pacijenta, magnetni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kaiš za mehaničku fiksaciju pacijenta, magnetni, za pojas (obim struka 116-156 cm), sa 2 magnetna ključa-1
komad
2 Kaiš za mehaničku fiksaciju pacijenta, magnetni, za ruke (obim ručnog zgloba 20-29 cm), sa 1 magnetnim
ključem-1 par
3 Kaiš za mehaničku fiksaciju pacijenta, magnetni, za noge (obim nožnog zgloba 26-33 cm)-1 par

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1. 1 komad, 2. 1 par, 3. 1 par

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

960,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 15-Hirurške jednokratne maske za lice sa vezicama.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurške jednokratne maske za lice sa vezicama.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 16-Papirni, dvoslojni, perforirani podmetač,dimenzije min. 60 cm x 100 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Papirni, dvoslojni, perforirani podmetač, dimenzije min. 60 cm x 100 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150 rolni

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 17-Stetoskop internistički

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Stetoskop internistički

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30 komada.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 18-Mikulić traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu dužine min. 50 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mikulić traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu dužine min. 50 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 19-Mikulić traka za kontrolu suve sterilizacije dužine min. 50 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mikulić traka za kontrolu suve sterilizacije dužine min. 50 m.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

25 komada.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 20-Usnici papirni za spirometar.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usnici papirni za spirometar.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 komada.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 21-Trake za određivanje koncentracije glukoze u krvi.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Trake za određivanje koncentracije glukoze u krvi .

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

7.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 22-EKG trake, širina 57 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake, širina 57 mm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

40 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 23-EKG trake, širina 63 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake , širina 63 mm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150 komada.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 24-EKG trake širina 112 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake, širina 112 mm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

210,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 25-Kaljače PVC.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kaljače PVC

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 26-Komplet za uzimanje brisa, sterilan, u epruveti

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Komplet za uzimanje brisa, sterilan, u epruveti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 27-Uretralni kateteri, PVC.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Uretralni kateteri, PVC.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 28-Vazelin bijeli (Ph.Eur).

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vazelin bijeli (Ph.Eur).

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 29-Talk (Ph.Eur).

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Talk (Ph.Eur).

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 30-Natron kreč za apsorpciju CO2.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Natron kreč za apsorpciju CO2.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

420,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 31-Gel za ultrazvuk

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Gel za ultrazvuk.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

350,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 32-Formaldehid, rastvor 36-38%.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Formaldehid, rastvor 36-38% .

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 33-Etanol 96%.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Etanol 96%.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

700 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 34-Sredstvo za dezinfekciju, rastvor, sadrži 5 % benzalkonijum-hlorida

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju, rastvor, sadrži 5 % benzalkonijum-hlorida

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 35-Sredstvo za dezinfekciju kože.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju kože.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 36-Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 37-Sredstvo za dezinfekciju ruku utrljavanjem.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju ruku utrljavanjem.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

400 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 38-Sredstvo za pranje ruku, losion.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za pranje ruku, losion.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 39-Sredstvo za dezinfekciju instrumenata.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju instrumenata.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 40-Sredstvo za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

800 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 41-Koncentrat za dezinfekciju i čišćenje medicinskih instrumenata svih vrsta.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat za dezinfekciju i čišćenje medicinskih instrumenata svih vrsta.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4 litre

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 42-Sredstvo za opštu sanitaciju i za dezinfekciju vode.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za opštu sanitaciju i za dezinfekciju vode.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

50 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 43-Inhalator kompresorski.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Inhalator kompresorski.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 44-Otoskop sa najmanje tri nastavka.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Otoskop sa najmanje tri nastavka.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 45-Laringoskop sa najmanje tri veličine špatula.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laringoskop sa najmanje tri veličine špatula.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 46-Aneroidni mjerač krvnog pritiska, Ø 60 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Aneroidni mjerač krvnog pritiska, Ø 60 mm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

40 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 47-Toplomjer aksilarni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Toplomjer aksilarni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

120 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

290,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 48-Toplomjer digitalni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Toplomjer digitalni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 49-Doboš za sterilizaciju u autoklavu,okrugli, dimenzije 20-22 cm x 14-16 cm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Doboš za sterilizaciju u autoklavu,okrugli, dimenzije 20-22 cm x 14-16 cm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

14 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 50-Doboš za sterilizaciju u autoklav, okrugli, dimenzije 25-27 cm x 15-17 cm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Doboš za sterilizaciju u autoklavu,okrugli, dimenzije 25-27 cm x 15-17 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

51


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 51-Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 20-22 cm x 11-12 cm x 5-7 cm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 20-22 cm x 11-12 cm x 5-7 cm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

52


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 52-Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 25-26 cm x 15-16 cm x 5-7 cm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 25-26 cm x 15-16 cm x 5-7 cm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

53


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 53-Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 31-34 cm x 15-16 cm x 5-7 cm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kaseta za sterilizaciju u autoklavu, dimenzije 31-34 cm x 15-16 cm x 5-7 cm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

54


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 54-Hvataljke hirurške

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. Hvataljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužine 14 cm
1. Hvataljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužine 16 cm
1. Hvataljka po Kelly-ju, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužine 14 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

55


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 55-Makaze hirurške

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Makaze hirurške, ravne, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm
2 Makaze hirurške, savijene, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm
3 Makaze hirurške, ravne, tupo-šiljate, dužine 11-14 cm
4 Makaze hirurške, ravne, tupo-šiljate, dužine 15-17 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

56


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 56-Elektrode sterilne, za jednokratnu upotrebu.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Elektrode sterilne, za jednokratnu upotrebu.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

50 komada.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

57


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 57-Jednokratna neutralna elektroda.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratna neutralna elektroda.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

58


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 58-Komplet autoklavabilnih boca.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Komplet autoklavabilnih boca kompatibilnih.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2 seta

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

59


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 59-Sterilni jednokratni kertridž.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sterilni jednokratni kertridž.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

60


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 60-Manžetna za blijedu stazu.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. Manžetna za blijedu stazu", dimenzije 61 cm x 7,5 cm
2. Manžetna za blijedu stazu, sa silikonskim umetkom, dimenzije 76 cm x 10 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

61


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 61-Jednokratni sistem crijeva.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratni sistem crijeva.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

120 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

62


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 62-Vata sanitetska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vata sanitetska, sastav: pamuk 100%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda
ANEKS B


Broj lota

63


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 63-Celulozna vata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Celulozna vata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

800 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda
ANEKS B


Broj lota

64


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 64-Zavoj kaliko

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Zavoj kaliko, utkani rub, dimenzije 6 cm x 5m
2 Zavoj kaliko, utkani rub, dimenzije 8 cm x 5m
3 Zavoj kaliko, utkani rub, dimenzije 10 cm x 5m
4 Zavoj kaliko, utkani rub, dimenzije 12 cm x 5m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

16.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda
ANEKS B


Broj lota

65


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 65-Zavoj za fiksiranje, elastični.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Zavoj za fiksiranje, elastični, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzije 6 cm x 4 m
2.Zavoj za fiksiranje, elastični, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzije 8 cm x 4 m
3.Zavoj za fiksiranje, elastični, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzije 10 cm x 4 m
4.Zavoj za fiksiranje, elastični, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzije 12 cm x 4 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2820,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda
ANEKS B


Broj lota

66


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 66-Zavoj, dugoelastični kompresivni, dimenzije 12 cm x 5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj, dugoelastični, kompresivni, dimenzije 12 cm x 5 m.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

67


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 67-Zavoj, dugoelastični, kompresivni,kompresivni, dimenzije 15 cm x 5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj, dugoelastični, kompresivni, dimenzije 15 cm x 5 m.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

800 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

68


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 68-Zavoj kratkoelastični, kompresivni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Zavoj, kratkoelastični, kompresivni, 70-90% rastezljivosti, dimenzije 8 cm x 5 m
2 Zavoj, kratkoelastični, kompresivni, 70-90% rastezljivosti, dimenzije 10 cm x 5 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

69


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 69-Pjenasti povoj za polaganje ispod limfoloških i fleboloških kompresivnih zavoja, dimenzije 10 cm x 0,3
cm x 2,5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pjenasti povoj za polaganje ispod limfoloških i fleboloških kompresivnih zavoja, dimenzije 10 cm x 0,3 cm x 2,5
m.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

70


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 70-Gipsani podlošci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Gipsani podlošci dimenzije 6 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja
2.Gipsani podlošci dimenzije 10 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja
3.Gipsani podlošci dimenzije 15 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja
4.Gipsani podlošci dimenzije 20 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4390,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

71


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 71-Flaster mikroporozni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Flaster hipoalergijski mikroporozni, netkani tekstil, dimenzije min. 2,5 cm x 9 m
2.Flaster hipoalergijski mikroporozni, netkani tekstil, dimenzije min. 5 cm x 9 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.440 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

860,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

72


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 72-Flaster cink-oksidni (“svileni").

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Flaster hipoalergijski, sa cink-oksidnim ljepilom na acetatnoj tkanini, dimenzije min. 2,5 cm x 5 m
2.Flaster hipoalergijski, sa cink-oksidnim ljepilom na acetatnoj tkanini, dimenzije najmanje 5 cm x 5 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.750 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

73


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 73-Flaster elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 10 cm x 10 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Flaster elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 10 cm x 10 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

74


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 74-Flaster za fiksiranje, elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 5 cm x 10 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Flaster za fiksiranje, elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 5 cm x 10 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

75


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 75-Sterilne komprese

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Sterilne komprese, dimenzije min. 7 cm x 7 cm, sa najmanje 8 slojeva
2.Sterilne komprese, dimenzije min. 10 cm x 10 cm, sa najmanje 8 slojeva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

460,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

76


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 76-Vazelinske komprese

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Vazelinske komprese, sterilne, dimenzije min. 10 cm x 10 cm
2.Vazelinske komprese, sterilne, dimenzije min. 10 cm x 15 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

900 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

360,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

77


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 77-Kompresa sterilna parafinska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Kompresa sterilna parafinska, dimenzije min. 10 cm x 20 cm
2.Kompresa sterilna parafinska, dimenzije min. 10 cm x 30 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

810,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

78


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 78-Kompresa sterilna parafinska, dimenzije min. 10 cm x 7 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna parafinska, dimenzije min. 10 cm x 7 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

170,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

79


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 79-Kalcijum-alginat kompresa, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kalcijum-alginat kompresa, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

80


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 80-Kalcijum-alginat kompresa sa Ag, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kalcijum-alginat kompresa sa Ag, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

81


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 81-Kompresa sterilna sa aktivnim ugljem i srebrom dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna sa aktivnim ugljem i srebrom dimenzije min. 10 cm x 10 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

82


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 82-Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim
nosačem, dimenzije min. 10 cm x 10 cm
2 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim
nosačem, dimenzije min. 15 cm x 15 cm
3 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim
nosačem, dimenzije min. 20 cm x 20 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

800 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

83


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 83-Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (tanki)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (tanki) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 5 cm x 10
cm
2 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (tanki) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 15 cm x 15
cm
3 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (tanki) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 20 cm x 20
cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3640,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

84


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 84-Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (border) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 14 cm x
14 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (border) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 14 cm x 14 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

85


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 85-Kompresa sa gelom iz CMC (karboksimetilceluloza) polimera

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sa gelom iz CMC polimera, propilenglikola i vode, sterilna, dimenzije min. 5 cm x 7,5 cm
2 Kompresa sa gelom iz CMC polimera, propilenglikola i vode, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

86


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 86-Sterilni amorfni hidrogel iz CMC-polimera.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sterilni amorfni hidrogel iz CMC-polimera.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

87


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 87-Kompresa poliuretanska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-dvoslojna, poliuretanska sa spužvastim slojem, neljepljiva, dimenzije min. 10 cm x 10
cm
2 Kompresa sterilna-dvoslojna, poliuretanska sa spužvastim slojem, neljepljiva, dimenzije najmanje 15 cm
x 20 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

88


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 88-Kompresa sa PHMB (poliheksametilen bigvanid)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-hidrobalansna, antimirobna, sa PHMB, dimenzije min. 5 cm x 5 cm
2 Kompresa sterilna-hidrobalansna, antimirobna, sa PHMB, dimenzije min. 9 cm x 9 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

800 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

89


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 89-Kompresa sterilna-transparentni poliuretanski film

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-transparentni semipermeabilni poliuretanski film, dimenzije min. 6 cm x 7 cm
2 Kompresa sterilna-transparentni semipermeabilni poliuretanski film, dimenzije min. 10 cm x 12 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

90


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 90-Kompresa sterilna za rane, dimenzije min. 9 cm x 9 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna za rane, dimenzije min. 9 cm x 9 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

460,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

91


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 91-Kompresa sterilna višeslojna, dimenzije min. 10 cm x 12 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna višeslojna, dimenzije min. 10 cm x 12 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

92


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 92-Apsorbujući povoj, sterilan, dimenzije min. 10 cm x 10 cm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Apsorbujući povoj, sterilan, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

340 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

93


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 93-Visokoupijajuća kompresa, nesterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Visokoupijajuća kompresa, nesterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

94


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 94-Visokoupijajuća kompresa, sterilna, dimenzije min. 20 cm x 20 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Visokoupijajuća kompresa, sterilna, dimenzije min. 20 cm x 20 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

95


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 95-Pamučni cjevasti povoj

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Pamučni cjevasti povoj, veličina 7, dužina 20 m
2 Pamučni cjevasti povoj, veličina 9, dužina 20 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

160 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

96


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 96-Hirurški mantil

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Hirurški mantil, dužine 130 cm, sastav polipropilen SMMS, četvoroslojni, sa sterilnim leđnim
predjelom, sa posušivačima
2 Hirurški mantil, dužine 150 cm, sastav polipropilen SMMS, četvoroslojni, sa sterilnim leđnim
predjelom, sa posušivačima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

97


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 97-Sterilna ljepljiva traka za fiksiranje pri garniranju operativnog polja, dimenzije 9 cm x 50 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sterilna ljepljiva traka za fiksiranje pri garniranju operativnog polja, dimenzije 9 cm x 50 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

98


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 98-Hirurška prekrivka dimenzije 150 x 90 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurška prekrivka dimenzije 150 x 90 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

50 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

350,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

99


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 99-Hirurški zaštitni rukav, sterilan, jednokratni, dužine 50 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurški zaštitni rukav, sterilan, jednokratni, dužine 50 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

450 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

100


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 100-Hirurški sterilni marker za obilježavanje na koži “skin marker".

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurški sterilni marker za obilježavanje na koži “skin marker" .

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

101


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 101-Aspiracioni set, tip Yankauer

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Aspiracioni set, tip Yankauer– kanila 6 mm
2 Aspiracioni set, tip Yankauer– kanila 8 mm
3 Aspiracioni set, tip Yankauer– kanila 10 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.900 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

102


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 102-Redon dren

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Redon dren br. 12
2 Redon dren br. 14
3 Redon dren br. 16

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

103


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 103-Rolna za sterilizaciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Rolna za sterilizaciju dimenzije min. 200 m x 200 mm
2 Rolna za sterilizaciju dimenzije min. 200 m x 300 mm
3 Rolna za sterilizaciju dimenzije min. 200 m x 400 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

104


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 104-Esmarhova poveska automatska sa kopčom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Esmarhova poveska automatska sa kopčom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

50 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

260,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

105


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 105-Sintetski resorptivni upredeni konac,, poliglikolna kiselina, obložen glukonatom, USP 4/0, dužina
konca min. 70 cm, jedna okrugla igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga, dužina igle 25-27 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski resorptivni upredeni konac, poliglikolna kiselina, obložen glukonatom, USP 4/0, dužina konca min.
70 cm, jedna okrugla igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga, dužina igle 25-27 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

180 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

106


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 106-Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni konac, USP 4/0, dužina konca min. 70
cm, jedna kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 25-30 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni konac, USP 4/0, dužina konca min. 70 cm,
jedna kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 25-30 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

180 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

107


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 107-Sintetski resorptivni upredeni konac, kopolimer 90% glikolid i 10% L-laktid, obloženi,
antibakterijski, USP 2, dužina konca min. 80 cm, jedna okrugla igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga, dužina igle 45-
50 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski resorptivni upredeni konac, kopolimer 90% glikolid i 10% L-laktid, obloženi, antibakterijski, USP
2, dužina konca min. 80 cm, jedna okrugla igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga, dužina igle 45-50 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

180 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

108


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 108-Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 0, dužina min. 70 cm, jedna
kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 0, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla,
zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

109


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 109-Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 2, dužina min. 70 cm, jedna
kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 2, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla,
zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

110


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 110-Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 4, dužina min. 70 cm, jedna
kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 4, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla,
zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

111


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 111-Tabletirani NaCl

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tabletirani NaCl

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

400 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

310,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

112


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 112-Ulje za masažu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ulje za masažu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

260,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

113


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 113-Medicinsko platno gumirano, širine min. 130 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinsko platno gumirano, širine min. 130 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 m

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

114


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 114-Silikonski balon za reanimaciju za odrasle, zapremine 1600 mL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Silikonski balon za reanimaciju za odrasle, zapremine 1600 mL, u kompletu sa O2 rezervoarom zapremine 2600
mL, autoklavirajući, sa dvije maske za lice veličine 3 i 5, pet Guedel kanila veličine 1/3/4/5/6, crijevo za O2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

130,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

115


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 115-Medicinska torba

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska torba, lagana, dizajnirana za smještaj neophodnih lijekova i medicinskih sredstava za prvu pomoć.
Potrebno je da ima više unutrašnjih, po mogućnosti podesivih pregrada, od kojih bar jedna mora biti
izotermalna za čuvanje ampula, kao i pregrade za instrumente i dokumente. Dimenzije min. 40 x 20 x 25 cm, ne teža
od 1 kg. Lako periva.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

116


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 116-Zavoj za fiksiranje, elastični, dimenzije 4 cm x 4 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj za fiksiranje, elastični, dimenzije 4 cm x 4 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

117


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 117-Sistem za davanje transfuzije sa standardnim filterom, dužine min. 150 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sistem za davanje transfuzije sa standardnim filterom, luer-lock konekcijom i manuelnim ozračivanjem, dužine
min. 150 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4.000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

118


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 118-Materijal za rad na EMNG aparatu “Medelec Synergy"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Registracijske elektrode kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy", 150 cm, DIN 5
2 Traka za pričvršćivanje (za registracione elektrode) kompatibilna sa aparatom “Medelec Synergy",
dužina 40 cm
3 Stimulacijske elektrode kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy", dužine 150 cm
4 Stimulacijske spužvice kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy"
5 Prstenaste elektrode kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy", 150 cm, DIN 5
6 Elektroda uzemljenja kompatibilna sa aparatom “Medelec Synergy"
7 Kabel za uzemljenje kompatibilan sa aparatom “MMedelec Synergy", DIN 5
8 Jednokratne iglene elektrode 50 mm x 0,46 mm kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy"
9 Držač jednokratnih igala kompatibilan sa aparatom “Medelec Synergy", DIN 5
10 Kabel za iglenu elektrodu kompatibilan sa aparatom “Medelec Synergy"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

389 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13390,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

119


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 119-Igla promjera 3 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Igla promjera 3 mm, graduisana na svakih 5 mm, lopatičastog vrha, koja služi kao vodič za kanulirani borer pri
izvođenju ligamentoplastike

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

120


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 120-Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver nazubljeni, Ø 5,5 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver nazubljeni, Ø 5,5 mm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

121


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 121-Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver glatki, Ø 5,5 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver glatki, Ø 5,5 mm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

122


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 122-Višekratni autoklavirajući provodnik za hladno svjetlo, dužine min. 2 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Višekratni autoklavirajući provodnik za hladno svjetlo, dužine min. 2 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

123


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 123-Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 50°, za rad u zglobu koljena.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 50°, za rad u zglobu koljena.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

124


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 124-Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 90°,za rad u zglobu koljena.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 90°, za rad u zglobu koljena.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.
ANEKS B


Broj lota

125


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 125-Žica za serklažu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Žica za serklažu od nerđajućeg čelika, promjera 0,9 mm, dužine min. 5 m
2 Žica za serklažu od nerđajućeg čelika, promjera 1,2 mm, dužine min. 5 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5 kolutova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bolnička apoteka zavoda.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-1-1-109-3-20-15.pdf
PODIJELI: