Nabavka sigurnosnih golova za školske sportske dvorane i otvorena igrališta u osnovnim školama Tuzlanskog kantona

Datum objave: 28.09.2016. 10:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

547-1-1-20-3-5/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO OBAZOVANJA, NAUKE, KULTURE U SPORTA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4209419790002
Kontakt osoba Jasmin Bajrić
Adresa Slatina broj 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-296
Faks (035) 281-340
Elektronska pošta ministarstvo@monkstk.ba
Internet adresa www.monkstk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA SIGURNOSNIH GOLOVA ZA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE I OTVORENA IGRALIŠTA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
TUZLANSKOG KANTONA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKU SIGURNOSNIH GOLOVA ZA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE I OTVORENA IGRALIŠTA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
TUZLANSKOG KANTONA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 37450000-7 Oprema za sportove na igralištima i terenima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

26

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

129166,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke i montaže određuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK prema Listi prioriteta
Ministarstva, a o čemu će obavijestiti izabranog ponuđača nakon potpisivanja ugovora.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će izvršiti ugovorni organ na osnovu ispostavljene fakture za isporučenu i montiranu robu u roku od 15 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.10.2016. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.10.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto Muhameda Hevaija Uskufija broj 1, 75 000 Tuzla


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bajrić Jasmin
Adresa Rudarska broj 57
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-344
Faks (035) 281-340
Elektronska pošta bjasmin@tk.kim.ba
Internet adresa www.monkstk.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Bajrić Jasmin
Adresa Muhameda Hevaija Uskufija broj 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-344
Faks (035) 281-340
Elektronska pošta bjasmin@tk.kim.ba
Internet adresa www.monkstk.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
547-1-1-20-3-5/16
PODIJELI: