Nabavka sistema govornih radio veza

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO
ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 349-1-1-1-265/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO
ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
Kontakt osoba: Dženita Borić
Adresa: Stjepana Radića br. 2
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218116700000
Telefon: 032242861
Faks: 032248816
Elektronska po{ta: rmu-zenica@telekabel.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Da
I.6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja
"Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Federacija Bosne i Hercego-
vine
2. JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO - ZAVISNO
DRUŠTVO RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.,
Federacija Bosne i Hercegovine
3. JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU
"ZENICA" D.O.O. ZENICA, Federacija Bosne i Hercegovine
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sistem govornih radio veza za potrebe Zavisnih društava JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sistem govornih radio veza za potrebe Zavisnih društava JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - Rudnici uglja
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Aneksu 5. - tehnički dio tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
185.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
RMU Đurđevik; RMU Zenica i RU Gračanica
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala broj 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa
navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt
telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
01-2-7/2014. IBAN CODE: BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -
otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 01-2-7/2014.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Dženita Borić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
Elektronska po{ta: dz.boric@elektroprivreda.ba
Internet adresa:wwwl.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Dženita Borić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
Elektronska po{ta: dz.boric@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Dženita Borić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
Elektronska po{ta:dz.boric@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-8768-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: