Nabavka sistema kontrole gasno ventilacionih parametara sa pratećom opremom u Ex I izvedbi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO
ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 349-1-1-1-258/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO
ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
Kontakt osoba: Irma Dajdzic
Adresa: Stjepana Radića br. 2
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218116700000
Telefon: 032242861
Faks: 032248816
Elektronska po{ta: rmu-zenica@telekabel.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sistema kontrole gasno ventilacionih parametara sa
pratećom opremom u Ex I izvedbi za potrebe ZD RMU Zenica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
ZDR IO 02-5-29/14-P-Nabavka sistema kontrole gasno
ventilacionih parametara sa pratećom opremom u Ex I izvedbi za
potrebe ZD RMU Zenica
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Aneksu 5-Tehnički dio tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
322.702,43
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZD RMU Zenica
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
180 dana od dana potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Aneksu 8-Nacrt Ugovora
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u
kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave
određenom djelatnošću.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) Ponuđač mora imati uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji
su karakter i kompleksnost istovjetni onima koji se odnose na
predloženi ugovor (isporuka sistema kontrole gasno
ventilacionih parametara sa pratećom opremom u Ex I izvedbi i
zaštitne opreme za zaštitu u jamama ugroženim
plinovima,metanom i prašinom), u prethodne 3 (tri) godine (u
2011., 2012. i 2013.), a čija ukupna vrijednost ugovora je
minimalno 40 000, 00 KM.
b) Ukoliko ponuđač nudi robu koja je predmet ugovora, a koju
nije sam proizveo, mora biti ovlašteni distributer odnosno
ovlašten od strane proizvođača za nuđenje, isporuku i sve
prateće usluge vezane za robu koja je definisana u tenderskoj
dokumentaciji, te je obavezan da obezbijedi odgovarajući
dokument kojim je to potvrđeno.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije će se vršiti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, IV sprat, soba br. 325. (Potrebno je dostaviti dokaz o
uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom)
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Irma Dajdžić,
broj telefona 033 751-775.
Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033 751-759, a ista će im biti poslana putem brze pošte.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, protokol, soba br 6.
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj:
ZD R IO 02-5-29/14-P, IBAN CODE :
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za tender broj ZD R IO
02-5-29/14-P.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751775
Faks: 033751759
Elektronska po{ta: i.dajdzic@elektroprivreda.ba
(A-7676-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: