Nabavka špediterskih usluga

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-2-1-455/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Marko Panić
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342698
Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa:www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-5955-1/14 od 28.05.2014. godine radi pružanja
špediterskih usluga za potrebe Kliničkog centra Banja Luka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pružanje špediterskih usluga za potrebe Kliničkog centra Banja
Luka
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizira se tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO Klinički centar Banja Luka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Ugovor započinje danom potpisa ugovornih strana i zaključuje se
na period od godinu dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sredstva tekućeg poslovanja
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Naziv ponuđača sa tačnom adresom, brojem telefona -
telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom
kontakt osobe
- Dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti iz
predmeta nabavke i/ili da su registrovani u relevantnom
profesionalnom ili trgovačkom registru.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM plus PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, sa punom
adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" ponuda za pružanje špediterskih usluga za potrebe
Kliničkog centra Banja Luka na adresu: KLINIČKI CENTAR
BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju lično na protokol Kliničkog centra ili poštom
preporučeno. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće
razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja
može da prisustvuje predstavnik ponuđača.
Tenderska dokumentacija može se dobiti poštom ili preuzeti
svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova kod referenta za
javne nabavke Marka Panića, dipl. ek. uz ovjeren treći primjerak
virmana o uplati nerefundirajućeg iznosa od 30,00 KM + PDV.
Uplata novčane naknade za tendersku dokumentaciju se vrši na ‘iro
račun Kliničkog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod
Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije.
Klinički centar ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom
postupku.
Kupac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u
bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 12.
Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj:
49/04).
(A-8859-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: