Nabavka spojne i ovjesne opreme za niskonaponske nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1445/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Dika Čolaković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 2000009571 - Lot 22 Spojna i ovjesna oprema za
niskonaponske nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih
podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Spojna i ovjesna oprema za niskonaponske nadzemne vodove za
potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
280.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Anex-u 8 tenderske dokumentacije- nacrt ugovora
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema uslovima navedenim u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 24.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM ili 25,56 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: JP EP BiH d.d. - Sarajevo, Sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
će naglasiti da li će istu preuzeti lično ili ‘ele slanje poštom (na
navedenu adresu na zahtjevu) na ovlašteni fax broj: 00387 33 75 17
73.
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svakim radnim
danom od 08,00 do 16,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo
šetalište 15, (kancelarija br. 305/IV).
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
2000009571-Lot 22 IBAN CODE: BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -
otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 2000009571 - Lot
22
(A-8255-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: