Nabavka sustava besprekidnog napajanja (UPS) za potrebe DC-a OP Mostar

Datum objave: 28.09.2016. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1280-7-1-187-3-199/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Nermin Jugo
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronička pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-KZ-100/16 - Nabava sustava besprekidnog napajanja (UPS) za potrebe DC-a OP Mostar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JN-KZ-100/16 - Nabava sustava besprekidnog napajanja (UPS) za potrebe DC-a OP Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31154000-0 Neprekidno električno napajanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

13.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 14.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Elejktroprijenos BiH a.d. Banja Luka, OP Mostar, Blajburških žrtava bb, 88 000
Mostar, Sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Ugovorno tijelo objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, u sistemu "E-nabave",
u skladu sa članom 55. Zakona i člankom 1. stavak (3) tačka b) Uputstva o uvjetima i načinu objavljivanja obavještenja i
dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabave" ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14,
53/15).
Ugovorno tijelo upućuje poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu „E-nabave“ koji odgovara zahtjevu za
dostavu ponuda iz članka 88. stavak (1) Zakona.
Poziv sadrži minimalno podatke o ugovorom tijelu, broju obavještenja i datumu slanja obavještenja na objavu.
Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresirani privredni subjekti iz članka 2.stavak (1) točka c)
Zakona koji su registrirani u sistemu “E-nabave”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu "E
– nabave". Objavom tenderske dokumentacije na sistemu "E – nabavke" onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine
predviđene člankom 55. stavak (1) točka a) – c) Zakona. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabave. Ako korisnik sistema preuzme tendersku
dokumentaciju za isti postupak javne nabave više puta, rok za žalbu iz člakna 101. stavak (1) točka b) Zakona računa se od
prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog tijela i to: www.elprenos.baANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Nermin Jugo
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronička pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-7-1-187-3-199/16
PODIJELI: