Nabavka tečnih goriva (dizel EN590 Euro 5, BMB95 EN 228)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

"JP BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 440-1-1-1-313/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nadan Halilić tf. 032 448 134 za teh.; Merima Lazić
tf. 032 448 159 za pravna; Narcisa Karović tf. 032 448 151 i
Zlata Lemo tf. 032 448 157 za ekonom. pitanja.
Adresa: Obala Kulina bana br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200682210005
Telefon: 033252613
Faks: 033252743
Internet adresa:www.posta.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tečnih goriva (DIZEL EN590 EURO 5, BMB95 EN 228)
sa sukcesivnom isporukom putem benzinski pumpi za potrebe JP
BH POŠTA d.o.o. Sarajevo , Centar pošta Zenica za pošte koje su
na području općina Zavidovići i Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ponovljeni otvoreni postupak za nabavku tečnih goriva (DIZEL
EN590 EURO 5, BMB95 EN 228) sa sukcesivnom isporukom
putem benzinski pumpi za potrebe JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ,
Centar pošta Zenica za pošte koje su na području općina Zavidovići
i Kakanj, za period 2014-2016. godine.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.6.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.6.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Bulevar kralja Tvrtka I br.2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se dobiti uplatom u iznosu od
20,00 KM ili shodno čl. 18 st(1) i (2) ZJN BiH. Uplatu je potrebno
izvršiti na račun 1340100000016998 kod Investiciono-komerci-
jalne banke d.d. Zenica u korist JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo,
Centar pošta Zenica, uz naznaku: Tenderska dokumentacija: za
nabavku tečnih goriva". Ponuđač je dužan, prilikom preuzimanja
tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju
Uvjerenja o registraciji PDV obveznika.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Nadan Halilić tf. 032 448 134 za teh.; Merima Lazić
tf. 032 448 159 za pravna; Narcisa Karović tf. 032 448 151 i Zlata
Lemo tf. 032 448 157 za ekonom. pitanja.
Adresa: Bulevar kralja Tvrtka I br. 2
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032448101
Faks: 032448102
Elektronska po{ta: emina.durmic@posta.ba
Internet adresa:www.posta.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Nadan Halilić tf. 032 448 134 za teh.; Merima Lazić
tf. 032 448 159 za pravna; Narcisa Karović tf. 032 448 151 i Zlata
Lemo tf. 032 448 157 za ekonom. pitanja.
Adresa: Bulevar kralja Tvrtka I br.2
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032448101
Faks: 032448102
Elektronska po{ta: emina.durmic@posta.ba
Internet adresa:www.posta.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva za pošte Općina
Zavidovići
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ponovljeni otvoreni postupak za nabavku tečnih goriva (DIZEL
EN590 EURO 5, BMB95 EN 228) i sukcesivna isporuka za pošte
koje su na području općine Zavidovići.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
51.285,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 (tri) godine
III. Podkriteriji
1. Cijena tečnih goriva (po jednom litru), učešće: 90,00 %
2. Operativni trošak, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
V. Dodatne informacije
Tenderska dokumentacija može se dobiti uplatom u iznosu od
20,00 KM ili shodno čl. 18 st(1) i (2) ZJN BiH. Uplatu je potrebno
izvršiti na račun 1340100000016998 kod Investiciono-komerci-
jalne banke d.d. Zenica u korist JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo,
Centar pošta Zenica, uz naznaku "Tenderska dokumentacija: za
nabavku tečnih goriva. Ponuđač je dužan, prilikom preuzimanja
tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju
Uvjerenja o registraciji PDV obveznika.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva za pošte na području
općine Kakanj.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ponovljeni otvoreni postupak za nabavku tečnih goriva (DIZEL
EN590 EURO 5, BMB95 EN 228) i sukcesivna isporuka tečnih
goriva putem benzinski pumpi za pošte na području Općine Kakanj.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
15.385,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 (tri) godine
III. Podkriteriji
1. Cijena tečnih goriva (po jednom litru), učešće: 90,00 %
2. Operativni trošak, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je navdeno u tenderskoj dokumentaciji.
V. Dodatne informacije
Tenderska dokumentacija može se dobiti uplatom u iznosu od
20,00 KM ili shodno čl. 18 st (1) i (2) ZJN BiH. Uplatu je potrebno
izvršiti na račun 1340100000016998 kod Investiciono-komerci-
jalne banke d.d. Zenica u korist JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo,
Centar pošta Zenica, uz naznaku "Tenderska dokumentacija: za
nabavku tečnih goriva". Ponuđač je dužan, prilikom preuzimanja
tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju
Uvjerenja o registraciji PDV obveznika.
(A-7891-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: