Nabavka tečnog hlora (Cl2)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

VODOVOD A.D.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 556-1-1-1-42/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VODOVOD a.d.
Kontakt osoba: Goran Blažić
Adresa: 22. aprila br.2
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401006950000
Telefon: 051233010
Faks: 051233010
Elektronska po{ta: vodokom@teol.net
Internet adresa:www.vodovod-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Banja Luka
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tečni hlor (Cl2)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Tečni hlor (Cl2), 35 000kg,
-proizvod treba da isunjava standardEN937,
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
35 000kg
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
58.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
franko- fabrika vode Desna Novoselija
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do isporuke količine
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
-dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom ili trgovačkom
registru
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
-da ponuđač ima dozvolu za stavljanje biocida na tržište,
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:70,00 %
2. Rok isporuke, učešće:15,00 %
3. Uslovi i način plaćanja, učešće:15,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
19.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: " Vodovod " a.d., ul. 22 aprila br.2, 78 000 Banja Luka
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može dobiti od 23.04.2014. godine,
svakim radnim danom od 8 do 15 časova, uz predočenje dokaza o
uplati novčane naknade od 10,00 KM, na ‘iro račun -račun "
Vodovoda " broj: 562-099-00004224-44.
pismeni zahtjev za otkup T.D. dostaviti Ugovornom organu na
faks broj:051-233-010.
(A-5999-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: