Nabavka tisk poštanskih maraka i pratećih materijala (dopisnice, prospekti, žigovi i univerzalni omoti...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 127-1-1-1-130/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Josip Bulic
Adresa: Tvrtka Miloša b.b
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445160
Faks: 036445053
Elektronska po{ta: josip.bulic@post.ba
Internet adresa:www.post.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseci od obostranog
potpisivanja ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a
u KM: 280.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava tisk poštanskih maraka i pratećih materijala
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sukladno TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno TD
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 10.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:17.6.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.6.2014. Vrijeme: 12:05
Mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija je dostupna radnim danom od 7.30 do
16.00 na adresu Ugovornog tijela, ured protokola 31 uz predočenje
dokaza o uplati novčane naknade u iznosu od 20 KM na ‘iro račun
br. 3381002202006334 kod Uni Credit Bank d.d. Mostar, s
naznakom Uplate za troškove Tenderske dokumentacije
D-01-2519-2/14. Ponuditelji su uz uplatnicu dužni dostaviti
podatke: naziv tvrtke, točna adresa,broj telefona, ID broj i PDV
broj. Ponuditelji koji nisu u mogućnosti preuzeti TD osobno dužni
su na adresu Ugovornog tijela poslati pismeni zahtjev sa svim
navedenim podacima i kopiju dokaza o uplati naknade, nakon čega
će im dokumentacija biti poslana traženim putem.
(A-7538-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: