Nabavka tiskanica, obrazaca, djelovodnika, zapisnika i ostalog tiskanog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

STRUČNE SLUŽBE VLADE HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 1139-1-1-1-16/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: STRUČNE SLUŽBE VLADE HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE
Kontakt osoba: Josip Ivković
Adresa: STJEPANA II KOTROMANIĆA BB
Poštanski broj: 80101
Općina/Grad: Livno
IDB/JIB: 4281098220007
Telefon: 034200035
Faks: 034200903
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Županija 10
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Da
I.6.a. Ugovorna tijela koja sudjeluju u zajedničkoj nabavi
1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA
10, Županija 10
2. Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ,
Županija 10
3. Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske ‘upanije,
Županija 10
4. Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske ‘upanije, Županija
10
5. Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i
zaštite okoliša, Županija 10
6. MINISTARSTVO FINANCIJA HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE, Županija 10
7. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih
Hercegbosanske ‘upanije, Županija 10
8. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Hercegbosanske ‘upanije, Županija 10
9. Ured predsjednika Vlade Hercegbosanske ‘upanije, Županija
10
10. URED ZA ZAKONODAVSTVO, Županija 10
11. Služba za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske ‘upnije,
Županija 10
12. UPRAVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA TOMISLAVGRAD, Županija 10
13. Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
Hercegbosanske ‘upanije, Županija 10
14. UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE, Županija 10
15. Direkcija za robne rezerve Hercegbosanske ‘upanije, Županija
10
16. Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske ‘upanije,
Županija 10
17. Uprava za ceste Hercegbosanske ‘upanije, Županija 10
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: godinu dana od zaključivanja
ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a
u KM: 100.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tiskanice, obrasci, djelovodnici, zapisnici i ostali tiskani materijal
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabava Tiskanica, obrazaca, djelovodnika, zapisnika i ostalog
tiskanog materijala
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
prema specifikaciji tenderske dokumentacije
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Livno i Tomislavgrad
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definirano tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:85,00 %
2. uvjeti plaćanja, učešće:15,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se osigurati/dostaviti zahtjev do 13.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:13.5.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Stjepana II Kotromanića bb Livno
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naručitelj ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku
dodjele ugovora te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti
ili djelomično svaku ponudu i okončati postupak dodjele ugovora
sukladno članku 12. ZJN. Ponuditelj će dostaviti jednu ponudu u
originalu i dvije preslike na kojima će čitko napisati "ORIGINAL
PONUDA" I "PRESLIKA PONUDE". Ponuda i njene preslike s
pečatom i potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj
kuverti s nazivom i adresom ponuditelja na kojoj će ispod adrese
primatelja pisati sljedeće riječi "Ponuda za dostavljanje roba" -
Tiskanice, obrasci, djelovodnici, zapisnici i ostali tiskani materijal.
Ponuda treba sadržati sve dokumente shodno obavijesti i tenderskoj
dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u istima. Prije donošenja
konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponuditelji mogu
biti pozvani radi davanja informacija u svezi s dostavljenom
ponudom. Uplata za tendersku dokumentaciju s vrši na broj računa
161 020 003356 0061 PRORAČUN Broj organizacijske jedinice
proračuna: 1101001, Vrsta prihoda: 722631, Šifra općine: 055
(A-5827-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: