Nabavka tonera

Datum objave: 09.09.2016. 08:13 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1299-1-1-82-3-21/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
IDB/JIB 4200878030005
Kontakt osoba Kristina Milošević
Adresa Šenoina br 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 567-680
Faks (033) 567-730
Elektronička pošta info@oss.ba
Internet adresa www.oss.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava tonera za potrebe Općinskog suda u Sarajevu.


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava Tonera za potrebe Općinskog suda u Sarajevu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske pisače/faksimil uređaje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu s TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1, Sarajevo.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu s TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu s TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

U skladu s TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu s TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

18.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje Tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresirani gospodarski subjekti iz Čl. 2 stav (1) točka c koji su
registrirani u sustavu E-nabave, bez naknade preuzimaju TD objavljenu u sustavu "E-NABAVE". Objavom TD na sustavu "E-
NABAVE" onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine predviđene Čl. 55 stav (1) točaka a-c Zakona. Također, za istu se
ne zahtijeva novčana naknada za preuzimanje. www.ejn.gov.ba/home/Index
Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabave. Ako korisnik sustava preuzme TD za isti
postupak više puta, rok za žalbu iz Čl. 101 stav (1) točka b Zakona, računa se od prvog preuzimanja tenderske
dokumentacije.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Sarajevo Municipal Court
UIN 4200878030005
Contact person Kristina Milošević
Address Šenoina br 1
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 567-680
Fax number (033) 567-730
Email address info@oss.ba
Website address www.oss.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Supply of Toners

II 1.b. Description of the object of the contract

According to tender documentation.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 30125110-5 Toner for laser printers/fax machines

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to tender documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

18.9.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 30.9.2016. 12:00:00
Address and place Sarajevo Municipal Court, Šenoina 1, Sarajevo.

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Interested subject, from the Article 2 paragraph (1) item a from the Act registered in the system of "E-procurement"
without payment, can obtain tender documentation by "E-PROCUREMENT" System , other ways of providing it (which are
predicted by the article 55, paragraph 1 item a-c of the Act are disabled.
And this way of obtaining is without payment too.
www.ejn.gov.ba/home/Index
Tender documentation can be obtained more than once or the same procedure of the public procurement. If the user of the
system obtains tender documentation for the same procedure more than once, the deadline for appeal from the Article 101
paragraph 1) item b) of the Act is counted from the first obtaining of the documentation.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1299-1-1-82-3-21/16
PODIJELI: