Nabavka transportera šljake kotla 4 bloka 3 u TE Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1471/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oručević
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena transportera šljake kotla 4 bloka 3 u TE Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehničkom opisu i tehničkoj specifikaciji
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
prema tehničkoj specifikaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
450.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Termoelektrana TUZLA u Tuzli
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rok za isporuku opreme je 120 dana od zaključivanja ugovora. Rok
za izvršenje radova demontaže postojećeg transportera, montaže i
puštanja u pogon novog transportera maksimalno 30 dana tj. u
periodu 11.06 - 10.07.2015.g.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
odgođeno plaćanje
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je dobavljač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Iskustvo dobavljača u realizaciji najmanje jednog ugovora u
zadnje 3 godine, čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični kao
u predmetu nabavke. Pod sličnim ugovorom se podrazumjeva
zamjena transportera šljake, minimalne vrijednosti ugovora
200.000,00 KM (bez PDV-a);
- mogućnost angažovanj tehničkih lica:
1. stručno lice VSS mašinskog smjera sa najmanje 5 godina
iskustva na poslovima projektovanja i iskustvom u
realizaciji 1 ugovora čiji je predmet bila izrada projekta
sistema za transport šljake sa ugrađenim čeličnim
transporterom šljake minimalnog kapaciteta 4 t/h";
2. stručno lice VSS elektro-energetskog smjera sa položenim
stručnim ispitom i najmanje 5 godina
iskustva u struci
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište
15, sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti zahtijev za dostavu
tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će istu preuzeti
lično ili ‘ele slanje poštom ( na navedenu adresu na zahtijevu) na
ovlašteni fax.+387 33 75 17 59.
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svakim radnim
danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo
šetalište 15 (kancelarija 325/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuđači sa
sjedištem u BiH su dužni predoćiti zahtijev za učešće i dokaz o
izvršenoj uplati na ime naknade troškova tenderske dokumentacije
na račun ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod
Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tender broj 2000008037-P.
Za firme izvan BiH na račun kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj
1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652
BIC/SNJIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije tender broj 2000008037-P .
U skladu sa članom 3 tačka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati. Zainteresovani ponuđači
dužni su dostaviti zahtijev.
(A-8010-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: