Nabavka tri vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

NU "INSTITUT ZAŠTITE, EKOLOGIJE I
INFORMATIKE, NAUČNOISTRAŽIVAČKI
INSTITUT" BANJA LUKA"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1086-1-1-1-15/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: NU "Institut zaštite, ekologije i informatike,
naučnoistraživački institut" Banja Luka"
Kontakt osoba: Mira Škeljić, dipl. pravnik i Ranko Veljko,
dipl. inž. maš.
Adresa: Vidovdanska 43
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401020860005
Telefon: 051218318
Faks: 051218322
Elektronska po{ta: ekoinstitut@inecco.net
Internet adresa:www.institutzei.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tri vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka tri nova vozila
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Plaćanje će se izvršiti nakasnije 30 dana od dana isporuke,
putem kredita.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Član 24. Zakona o javnim nabavkama
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Bilans stanja i uspjeha za 2013. godinu,
potvrda banke da račun nije bio blokiran u posljednjih tri
mjeseca.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora čiji su
karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na
predloženi ugovor, u prethodnih tri godine.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
30.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 58,5 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Vidovdanska 43, Banja Luka
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Žiro račun za otkup tenderske dokumentacije: 5620990000088958
NLB Razvojna banka
(A-6938-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: