Nabavka ugostiteljskih usluga organizacije svečanog ručka povodom proslave krsne slave Grada Istočno Sarajevo

Datum objave: 06.09.2016. 15:56 / Izvor: Akta.ba, 31.08.2016.

Broj: 02-014-255.1/16

Datum: 31.08.2016. godine

 

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ugostiteljske usluge organizacije svečanog ručka povodom proslave krsne slave Grada Istočno Sarajevo

 

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku ugostiteljske usluge organizacije proslave krsne slave Grada Istočno Sarajevo.

Procedura javne nabavke biće izvršena u skladu sa Pravilnikom o postupku dodijele ugovora iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH“ broj 104/14).

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od kontakt osobe: Slađana Cvijović, tel.: 057/342-596 lok. 139, e-mail: javnenabavke@gradistočnosarajevo.net

 

1. Predmet nabavke

- Predmet nabavke je ugostiteljska usluga organizacije svečanog ručka povodom proslave krsne slave Grada Istočno Sarajevo, sv. Petra mitropolita Dabrobosanskog, na dan 17. septembar 2016. godine.

Ponuđač u okviru cijene usluge treba da uračuna kompletan meni, tj. ručak za 220 osoba sa hladnim i toplim predjelom i raznom vrstom pića, sa uslugom konobara i adekvatnim inventarom, kao i da pripremi kompletan objekat i isti stavi na raspolaganje gostima po običaju proslavljanja krsne slave.

Meni treba da sadrži: hladno predjelo, čorbu, glavno jelo, pecivo, salatu, dezert, kafu i više pića.

Cijena mora biti izražena u konvertibilnim markama. Izuzetno, ako se cijene navode u drugoj valuti navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka važenja ponude.

- Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2016. godinu (Usluge iz Aneksa II dio B):

Usluge /red. br. 10

- Glavni CPV kod: (55300000-3) – Usluge restorana i usluge posluživanja hranom

1.4 Mjesto pružanja usluge: Istočno Novo Sarajevo, grad Istočno Sarajevo.

1.5 Kriterijum za dodijelu ugovora je: Najniža cijena.

1.6 Ugovor se zaključuje radi izvršenja jednokratne usluge.

1.7 Ponuda mora da važi najmanje 30 dana.

1.8 Web stranica na kojoj će biti objavljen poziv je: www.gradistocnosarajevo.net.

 

2. Uslovi za učešće

 

- Da bi učestvovao u proceduri javne nabavke, ponuđač mora ispunjavati sljedeće uslove:

- da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke

 

- U svrhu dokazivanja ispunjenja gore postavljenih uslova ponuđač mora dostaviti sljedeće:

- kopiju izvoda iz sudskog registra.

 

- Ponuda se dostavlja u orginalu. Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa Grad Istočno Sarajevo, ul. Stefana Nemanje br. 14, 71 123 Istočno Novo Sarajevo

Na koverti mora biti naznačeno:

- Naziv i adresa ugovornog organa,

- Naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

- Naziv predmeta,

- Naziv „Ne otvaraj“.

 

3. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 09.09.2016. godine do 10:30 časova, na adresu: Grad Istočno Sarajevo, ul. Stefana Nemanje 14, 71 123 Istočno Novo Sarajevo. Pregovaranje o uslovima izvršenja usliuge će se vršiti isti dan, 09.09.2016. godine u 12:00 časova.

 

4. Obavještenje o dodijeli

Ponuđači će biti obajvješteni o oduci ugovornog organa o rezultatu postupka nabavke u roku od 7  (sedam) dana od dana donošenja odluke, faksom ili poštom. Uz obajveštenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o dodijeli ugovora ili o poništenju postupka, kao i zapisnik o ocijeni ponuda.

 

5. Informacije o zaštiti prava dobavljača

 U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

U ime ugovornog organa

Nenad Samardžija, dipl.ekonomista

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: