Nabavka ugradbenog materijala za potrebe O.J. Klinika za ortopediju i traumatologiju KCUS-a: osteosintetski materijal, vanjski fiksator i artroskopija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

KLINIčKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 506-3-1-1-752/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Mr.ph.spec. Indira Perla tel. 033 298 142,
Amina Šuko tel. 033 298 444, fax. 033 266 841,
e-mail: indira.perlaŽkcus.ba
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugradbeni materijal za potrebe O.J. Klinika za ortopediju i
traumatologiju KCUS-a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Ubrzani ograničeni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 1,00 KM po LOT-u+17% PDV-a
ili T.D.3,00 KM+17% PDV-a
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 28.4.2014. Vrijeme: 13:00
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa članom 18. ZJN BiH uplata se vrši na transakcijski
račun KCUS-a na broj 3389002207951937 UniCredit bank d.o.o.,
u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku Ugradbenog
materijala za potrebe O.J. Klinika za ortopediju i traumatologiju
KCUS-a ".
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Glavni protokol
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Osteosintetski materijal
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vanjski fiksator, Instrumentarij GRATIS
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Artroskopija
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
(A-5909-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: