Nabavka UPS uređaja i programskog paketa za upravljanje i nadzor elektro energetskim uređajima i dizel električnog agregata

Datum objave: 23.09.2016. 14:55 / Izvor: Akta.ba, 10.09.2016.

Broj: 05-16-4-2487-3/16

Datum: 10.09.2016. godine

 

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ROBA PREMA SLJEDEĆIM LOT-OVIMA

 

LOT 1. - UPS uređaj i programski paket za upravljanje i nadzor elektro energetskim uređajima

LOT 2. - Dizel električni agregat

1. Broj: 05-16-4-2487/2016

2. Vrsta postupka: Otvoreni postupak

3. Naziv programa: „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacionog sistema“

4. Finansiranje: IPA 2013

5. Naziv i sjedište ugovornog organa: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ul. Kraljice Jelene broj 88, 71000 Sarajevo

 

Osoba za ovu nabavku:

Ugovorni organ: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Adresa: Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba:  Samra Horman

Telefon: 033/707-588

Fax: 033/707-550

E-mail:  samra.horman@pravosudje.ba

 

OPIS UGOVORA

6. Opis ugovora: Predmet ugovora za LOT 1. je nabavka UPS uređaja i programskog paketa za upravljanje i nadzor elektro energetskim uređajima koje se sastoji od modularnih UPS uređaja, baterijskog bloka, razvodnih modula, produžnih kablova, programskog paketa za nadzor i upravljanje elektro energetskom opremom.

Predmet ugovora za LOT 2. je nabavka dizel električnog agregata koje se sastoji od dizel električnog agregata i transfer panela.

 

7. Podjela na lotove: Da

LOT 1. - UPS uređaj i programski paket za upravljanje i nadzor elektro energetskim uređajima,

LOT 2. - Dizel električni agregat,

broj 05-16-4-2487-4/16 od 09.09.2016. godine.

 

USLOVI UČEŠĆA

8. Uslovi za učešće i porijeklo: Učešće je dozvoljeno svim pravnim licima koja učestvuju pojedinačno ili kao grupa ponuđača (konzorcijum), koja su registrirana za obavljanje djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke i s poslovnim nastanom (sjedištem) u državi članici Evropske unije ili zemlje pokrivene i / ili odobrene od strane IPA programa iz kojeg se finansira predmetna nabavka. Pravo učešća je omogućeno i međunarodnim organizacijama.

Sve nabavke u okviru ovog ugovora moraju imati porijeklo iz jedne od navedenih država.

9. Razlozi za isključenje: Ponuđač je, u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz tačke 2.3.3. Praktičnog vodiča za sklapanje ugovora za spoljne aktivnosti EU, dužan dostaviti izjavu uredno popunjenu, potpisanu od strane ovlaštene osobe i ovjerenu od strane nadležnog organa (sud, notar ili općina) (obrazac a14).

10. Broj ponuda: Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu po LOT-u.Ponude za dijelove LOT-a neće biti razmatrane. Svaki ponuđač može navesti u svojoj ponudi da će ponuditi popust ako njegova ponuda bude prihvaćena za više od jednog LOT-a. Ponuđači ne mogu dostaviti dodatnu ponudu za alternativna rješenja pored svoje ponude za nabavku roba koja se zahtjeva tenderskom dokumentacijom.

11. Garancija za ozbiljnost ponude: Ne traži se.

12. Izvedbena garancija: Ne traži se.

13. Informativni sastanak i/ili obilazak lokacije: Ponuđači koji su zainteresirani za obilazak lokacije, koji je planiran za 15.09.2016. godine u 13:00 sati u Sarajevu, o istom trebaju poslati obavijest najkasnije do 14.09.2016. godine u 16:00 sati Samri Horman putem e-maila  samra.horman@pravosudje.ba.

14. Period važenja ponuda: Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Izuzetno, ugovorni organ može prije nego istekne period važenja ponuda zahtijevati od ponuđača, da produži period važenja ponuda.

15. Rok za izvršenje ugovora: Rok za izvršenje ugovora je 50 dana od dana stupanja ugovora na snagu.

 

KVALIFIKACIJSKI KRITERIJI

16. Kvalifikacijski kriteriji: Sljedeći kvalifikacijski kriteriji će biti primijenjeni na ponuđače:

Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača

Ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeće minimalne uslove tehničke i profesionalne sposobnosti:

a) da ima iskustvo u izvršenju jednog ili više ugovora  koji je/su za predmet imao/li isporuku, instalaciju i puštanje u rad predmeta nabavke, koji je/su izvršen u posljednje tri godine ili od datuma registracije, početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, počeo sa radom prije manje od tri godine. Vrijednost, odnosno ukupna vrijednost u slučaju više ugovora mora biti najmanje za LOT 1. 190.000,00 KM bez PDV-a, za LOT 2. 60.000,00 KM bez PDV-a;

b) da je osposobljen za izvršenje ugovora i da raspolaže mjerama za osiguranje kvaliteta;

c) angažirano tehničko osoblje i to najmanje dvije osobe za LOT 1., odnosno jedna osoba za LOT 2. osposobljene za instalaciju i konfiguraciju ponuđene opreme.

Ukoliko ponudu podnosi konzorcij, kvalifikacijski kriteriji će se primijeniti na konzorcij u cjelini, osim ako nije drugačije navedeno.

17. Kriterij dodjele ugovora: Najniža cijena

 

NADMETANJE

18. Način preuzimanja tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina koji opredijeli ponuđač:

a) lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa;

b) na pismeni zahtjev ponuđača putem fax-a, pošte ili elektronske pošte;

c) sa web stranice ugovornog organa: http://vsts.pravosudje.ba/

nakon što ponuđač dostavi potpisanu od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerenu pečatom ponuđača Izjavu o čuvanju povjerljivih podataka. Obrazac Izjave o čuvanju povjerljivih podataka će se dostaviti najkasnije u roku od tri dana od prijema zahtjeva ponuđača.

Ukoliko ponuđač zahtijeva preuzimanje tenderske dokumentacije sa web stranice, šifra za preuzimanje tenderske dokumentacije će mu biti dostavljena nakon dostavljanja potpisane Izjave o povjerljivosti podataka. Smatra se da je ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa web stranice na dan kada mu je dostavljena šifra za preuzimanje.

Zainteresirani ponuđači mogu, u pisanoj formi, tražiti od ugovornog organa pojašnjenje tenderske dokumentacije. Zahtjev za pojašnjenje se dostavlja osobi zaduženoj za kontakt u predmetnom postupku nabavke: Samra Horman, Tel. 033-707-588, Fax: 033-707-550, e-mail: samra.horman@pravosudje.ba, blagovremeno, a najkasnije 21 dan prije datuma određenog za prijem ponuda. Ugovorni organ dužan je odgovoriti u pisanoj formi, a odgovor s pojašnjenjem dostavlja svim ponuđačima koji su preuzeli TD, najkasnije 11 dana prije isteka roka za          podnošenje ponuda.

19. Rok za prijem ponuda: 11.10.2016. godine u 11:00 sati po lokalnom vremenu – Bosna i Hercegovina (CET) na adresu sjedišta ugovornog organa.

20. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda: Ponude se otvaraju u sjedištu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, Sarajevo, 11.10.2016. godine u 12:00 sati po lokalnom vremenu – Bosna i Hercegovina (CET), u prisustvu ponuđača koji žele prisustvovati.

21. Jezik postupka: Službeni jezici u Bosni i Hercegovini

22. Pravni osnov: Uredba Vijeća (EC) broj 1085/2006 kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA)

23. Dodatne informacije: Nije primjenjivo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: