Nabavka usluga angažiranja mašinskih sredstava za rad i fizičke radne snage pri uklanjanju i rušenju bespravno postavljenih i izgrađenih objekata i ruševnih objekata i njihovih dijelova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

OPĆINA CENTAR SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-2-1-125/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Centar Sarajevo
Kontakt osoba: Mirza Islambegović
Adresa: Mis Irbina 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200650440009
Telefon: 033562300
Faks: 033562400
Elektronska po{ta: kabinet@centar.ba
Internet adresa:www.centar.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: SARAJEVO CENTAR
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 31.12.2015.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 100.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge angažiranja mašinskih sredstava za rad i fizičke radne snage
pri uklanjanju i rušenju bespravno postavljenih i izgrađenih
objekata i ruševnih objekata i njihovih dijelova
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
usluge uklanjanja bespravno izgrađenih i postavljenih objekata
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
prema utvrđenim raspoloživim sredstvima budžeta Općine Centar
Sarajevo za 2014. i 2015. godinu
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo-Centar
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Mis Irbina 1, soba 211/II
(A-6264-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: