Nabavka usluga angažiranja mašinskih sredstava za rad i fizičke radne snage pri uklanjanju i rušenju bespravno postavljenih i izgrađenih objekata i ruševnih objekata i njihovih dijelova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

OPĆINA CENTAR SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-2-1-128/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Centar Sarajevo
Kontakt osoba: Mirza Islambegović
Adresa: Mis Irbina 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200650440009
Telefon: 033562300
Faks: 033562400
Elektronska po{ta: kabinet@centar.ba
Internet adresa:www.centar.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: SARAJEVO CENTAR
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge angažiranja mašinskih sredstava za rad i fizičke radne
snagepri uklanjanju i rušenju bespravno postavljenih i izgrađenih
objekata i ruševnih objekata i njihovih dijelova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
usluge uklanjanja bespravno izgrađenih i postavljenih objekata
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tvrđenim količinama i raspoloživim sredstvima u budžetu
općine Centar za 2014. i 2015. godinu
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje Općine Centar Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 31.12.2015.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 3.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.7.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Općina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, soba 211/II
(A-8252-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: