Nabavka usluga baždarenja vaga za potrebe HP d.o.o. Mostar

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR
DODATNA OBAVIJEST
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 127-7-2-4-125/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Tina Vlaho
Adresa: Tvrtka Miloša b.b
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445070
Faks: 036445150
Elektronska pošta: tina.vlaho@post.ba
Internet adresa:www.post.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuKao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.3.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.4. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabava usluge baždarenja vaga za potrebe HP d.o.o. Mostar
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabava usluge baždarenja vaga za potrebe HP d.o.o. Mostar
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum:30.4.2014 Vrijeme:13:00 Adresa i mjesto:Hrvatska pošta
d.o.o. Mostar
Tvrtka Miloša bb
88000 Mostar
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija je dostupna radnim danom od 8 do 16 sati
na adresi ugovornog tijela, ured protokola 31. Ponuditelji su dužni
dostaviti podatke: naziv tvrtke, točna adresa, broj telefona, ID i
PDV broj. Ponuditelji koji nisu u mogućnosti preuzeti
dokumentaciju osobno dužni su na adresu ugovornog tijela poslati
pismeni zahtjev sa svim navedenim podacima nakon čega će im
dokumentacija biti poslana poštom.
(D-5976-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: