Nabavka usluga čišćenja kotlova, dimnjaka, dimnih kanala i antikorozivna zaštita kotlova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 437-7-2-4-233/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Senad Mujić, Zuhra Čolo
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga čišćenja kotlova, dimnjaka, dimnih kanala i
antikorozivna zaštita kotlova
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: ul. Trg BiH br. 1, Sarajevo, ured broj 43.
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u gore navedenoj
nabavci, obavezan je lično, putem telefaksa ili e-maila dostaviti
pisani zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije (bez
naknade) sa punim nazivom i adresom ponuđača, brojem telefona i
telefaksa najkasnije do 29.05.2014. godine do 15,00 sati. Nakon
navedenog roka, zahtjevi za preuzimanje tenderske dokumentacije
se neće razmatrati te se tenderska dokumentacija neće izdavati
ponuđačima.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Nidžara Čosić
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033707832
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: nidzara.cosic@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
(D-7975-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: