Nabavka usluga čiščenja poslovnih prostorija u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 422-1-2-1-267/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija,
TUZLA
Kontakt osoba: Emir Hadžiosmanović
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304392
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanja imovinom
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge čiščenja poslovnih prostorija u Podružnici "Elektrodistribu-
cija" Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge čiščenja poslovnih prostorija u Podružnici "Elektrodistribu-
cija" Tuzla
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propiseplaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture
III.4. Ograničenja za učešćeObavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiOpisano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostOpisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuIV.3.a. Datum: može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešćeDatum: 14.5.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponudaDatum: 14.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla, Rudarska 38,
75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se otvaraju 14.04.2014. godine u prisustvu dobavljača koji
‘ele prisustvovatii to:
LOT 1 - 13:00h
LOT 2 - 13:15h
LOT 3 - 13:30h
LOT 4 - 13:45h
LOT 5 - 14:00h
LOT 6 - 14:15h
LOT 7 - 14:30h
Za domaće dobavljače broj transakcijskog računa je:
Broj bankovnog računa: 1549212004441751 - Intesa Sanpaolo
Banka d.d. BiH
Za inostrane Ponuđače broj transakcijskog računa je:
Vakufska banka dd Sarajevo:
IBAN: BA391601020000013652
BIC/SNJIFT: VAKUBA22
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Emir Hadžiosmanović
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035304124
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: e.hadziosmanovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluga čiščenja u Poslovnim jedinicama Sapna i Teočak
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluga čiščenja u Poslovnim jedinicama Sapna i Teočak
II. Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
6.700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovnice Sapna i Teočak
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluga čiščenja u Poslovnoj jedinici Kladanj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluga čiščenja u Poslovnoj jedinici Kladanj
II. Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovnica Kladanj
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge čiščenja u Poslovnoj jedinici Živinice
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge čiščenja u Poslovnoj jedinici Živinice
II. Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
7.100,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovnica Živinice
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge čiščenja u Poslovnoj jedinici Gračanica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge čiščenja u Poslovnoj jedinici Gračanica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
6.800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovnica Gračanica
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge čiščenja u Poslovnoj jedinici Kalesija
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge čiščenja u Poslovnoj jedinici Kalesija
II. Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
5.600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovnica Kalesija
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge čiščenja u zgradi uprave Podružnice "Elektrodistribucija"
Tuzla
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge čiščenja u zgradi uprave Podružnice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II. Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
33.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U zgradi uprave Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge čiščenja u Poslovnoj jedinici Tuzla - Vrapče 2
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge čiščenja u Poslovnoj jedinici Tuzla - Vrapče 2
II. Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovnica Tuzla - Vrapče 2
(A-5687-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: