Nabavka usluga deminiranja-tehničkog izviđanja zemljišta na području Brčko distrikta BiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-1245/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arslić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Brčko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge deminiranja-tehničkog izviđanja zemljišta na području
Brčko distrikta BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Ul. Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH, Kancelarija br. 59 u
zgradi Vlade Brčko distrikta
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično ili će
im ista biti dostavljena putem pošte uz predhodno predočeni
zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati
naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za otkup
tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti na račun
154-921-20034345-03, vrsta prihoda 721 124, šifra opštine
099, budžetska organizacija 1504001, svrha doznake: otkup
tenderske dokumentacije broj 43-000091/14.
- Obavezno je izviđanje i obilazak lokacija predviđenih za
deminiranje zajedno sa predstavnicima RU BH MAC-a i
koordinatorom za deminiranje u Vladi Brčko distrikta
BiH.Obilazak lokacije će biti obavljen dana 14.05.2014.god.
Okupljanje zainteresovanih ponuđača je do 10,00 časova u
prostorijama RU BH MAC-a u Brčkom ulica Banjalučka broj
54.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Nermina Arslić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
Elektronska po{ta: nermina.arslic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge deminiranja(čišćenja i tehničkog izviđanja zemljišta,tri
projekta ukupne površine 124.432,68m 2
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
192.307,69 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge deminiranja(čišćenja i tehničkog izviđanja zemljišta,tri
projekta,ukupne površine 217.093,86m 2
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
371.794,87 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(A-6325-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: