Nabavka usluga dugoročnog kreditnog zaduženje opštine Novi Grad u iznosu od 597.140,00 KM

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

OPŠTINA NOVI GRAD
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 50-1-2-1-11/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPŠTINA NOVI GRAD
Kontakt osoba: Jadranka Vidović
Adresa: PETRA KOČIĆA BR. 2
Poštanski broj: 79220
Opština/Grad: Bosanski Novi/Novi Grad
IDB/JIB: 4400764840006
Telefon: 052751540
Faks: 052751540
Elektronska po{ta: javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa:www.opstina-novigrad.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BOSANSKI NOVI/NOVI GRAD
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Dugoročno kreditno zaduženje opštine Novi Grad
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Dugoročno kreditno zaduženje opštine Novi Grad u skladu sa
Odlukom o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Novi Grad
broj 02-022-57/14 od 10.04.2014. godine donešenom od strane
Skupštine opštine Novi Grad (Službeni glasnik opštine
Novi Grad br. 6/14)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dugoročno kreditno zaduženje opštine Novi Grad u iznosu od
597.140,00 KM
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200.775,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Opština Novi Grad
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rok otplate: 10 godina
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 7.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Opština Novi Grad, sala br. 16, ulica Petra Kočića br.
2, Novi Grad
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju potrebe za novim
uslugama koje su usko vezane za predmet nabavke provede
pregovarački postupak sa izabranim ponuđačem po uslovima
definisani u odredbi člana 11. stav 4 pod d-2 ZJN BiH.
(A-9076-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: