Nabavka usluga edukacije djelatnika OJ PEE: Obuka za WinCC za SEO

Datum objave: 23.04.2021. 14:44 / Izvor: Akta.ba, 22.04.2021.

Broj: V-3-1087/21

Mostar, 22.04.2021. godine

 

U skladu sa odredbama čl. 8. stavak 1. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/14) u daljem tekstu Zakon, te temeljem odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 66/16), naručitelj/Ugovorno tijelo: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar dana 22.04.2021. godine objavljuje na web stranici www.ephzhb.ba, te dostavlja na tri adrese ovaj

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA:

Edukacija djelatnika OJ PEE: Obuka za WinCC za SEO

(usluge iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama)

 

1. Podaci o Ugovornom tijelu:

Ugovorno tijelo: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

IDB/JIB: 4227248350007

Web stranica: www.ephzhb.ba

 

2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju (kontakt osoba, broj telefona i adresa e-mail pošte):

Ovlaštene osobe koje će voditi komunikaciju u ime Ugovornog tijela sa ponuditeljima:

Amila Kraljević,

menadžer za odnose s javnošću

Telefon: +387 36 335 842

e-pošta: amila.kraljevic@ephzhb.ba

Josip Tomić, dipl.ing.el.

Telefon: + 387 36 335 231

E-pošta: josip.tomic@ephzhb.ba

 

3. Podaci o postupku javne nabave:

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom br. I-2847/21-14 od 15.03.2021. godine. Radi se o postupku za dodjelu ugovora za nabavu usluga stručnog usavršavanja tj. usluga specijalne obuke djelatnika (Obuka za WinnCC), na koje se primjenjuje poseban režim odnosno postupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 66/16), u daljem tekstu: Pravilnik.

 

4. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je pružanje usluga: Edukacija djelatnika OJ PEE: Obuka za WinCC za SEO, za potrebe JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar (u daljem tekstu: Ugovorno tijelo). Detaljna specifikacija usluga je navedena u Aneksu 2 – Obrazac za cijenu ponude, koji je sastavni dio ovog poziva.

Predmetne usluge su navedene u Aneksu II. dio B Zakona, redni broj 8. – Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja.

Oznaka (šifra) usluga u JRJN: 80000000-4 - Usluge obrazovanja i osposobljavanja

Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti ugovorenu vrijednost

 

5. Period na koji se zaključuje ugovor:

Ugovor za nabavu usluga „Edukacija djelatnika OJ PEE: Obuka za WinCC za SEO“ zaključuje se na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

Rok za izvršenje ugovorenih usluga je 30 (trideset) dana. Ugovorno tijelo će u periodu trajanja ugovora narudžbenicom zatražiti početak pružanja ugovorenih usluga. Narudžbenicom će se specificirati usluge koje treba izvršiti, količina, rok, mjesto izvršenja i ostali specifični podatci.

 

6. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI

6.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

6.1.1 U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u smislu čl. 46 Zakona, ponuditelj treba uz ponudu dostaviti Izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument koji je izdalo nadležno ili tijelo u zemlji podrijetla ili zemlji iz koje ta osoba dolazi, a koji pokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti (original ili ovjerena kopija, s tim da original ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude);

6.2 Tehnička i profesionalna sposobnost

6.2.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa člankom 48. i 50. Zakona, ponuditelj treba ispuniti sljedeće minimalne uvjete:

a) ponuditelj mora imati minimalno status Siemens trening partnera i biti ovlašten za nuđenje i prodaju usluga obuke za Winn CC od strane ovlaštenog proizvođača predmetnog softwera.

6.2.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja će se izvršiti temeljem slijedećih dokumenata koje dostave dobavljači:

a) ovlaštenje (autorizacija) kojom ponuditelj dokazuje da ima minimalno status Siemens training partnera izdano od strane proizvođača softwera (Siemens) i kojim se ponuditelj ovlašćuje da može nuditi usluge obuke za Winn CC.

Autorizacija mora sadržavati opće podatke davatelja autorizacije, naziv ponuditelja kojem se daje autorizacija, vrsta usluge i obim posla, datum izdavanje i potpis ovlaštene osobe za izdavanje autorizacije. Ovlaštenje ne smije biti starije od datuma/dana objave obavijesti za predmetnu nabavu, i mora biti dostavljeno kao original ili ovjerena preslika.

 

7. Sadržaj ponude

7.1. Ponuditelji su obavezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

a) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za dostavljanje ponude, koji je sadržan u dokumentaciji ovog poziva za dostavljanje ponude (Aneks 1),

b) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za cijenu ponude - Troškovnik, koji je sadržan u dokumentaciji ovog poziva za dostavljanje ponude (Aneks 2),

c) Izvod iz sudskog registra

d) Ovlaštenje (autorizacija) kojom ponuditelj dokazuje da ima minimalno status Siemens training partnera.

f) Potpisan i ovjeren nacrt ugovora koji je dan kao prilog ovog poziva (Aneks 3);

Ukoliko ponuditelj ne dostavi tražene dokumente na način kako je traženo ovom tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda će biti odbačena.

 

8. Kriterij za dodjelu ugovora:

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

 

9. Način podnošenja ponude i rokovi:

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom Ugovornog tijela i dokumentacijom za predmetnu nabavu u prilogu.

 

Ponuditelj podnosi ponudu neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti ili kutiji, ovjerenoj pečatom, na adresu: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Ulica kralja Petra Krešimira IV 6A, 88000 Mostar u prostorijama Ugovornog tijela - Protokol,

 

i to najkasnije do 25.05.2021.. godine, do 12:00 sati, sa naznakom: 'Ponuda za nabavu usluga- Edukacija djelatnika OJ PEE: Obuka za WinCC za SEO' - NE OTVARAJ'.

 

Na poleđini (prikladnom mjestu) pošiljke mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja. Ponuda mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Blagovremenim se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponude prispjele na protokol Ugovornog tijela, bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane, već će neotvorene biti vraćene ponuditelju, uz naznaku da su neblagovremeno prispjele.

 

Ponude moraju važiti 60 dana nakon isteka roka za dostavu ponude. Sve dok ne istekne razdoblje važenja ponuda, Ugovorno tijelo ima pravo tražiti od ponuditelja u pisanoj formi da produže razdoblje važenja njihovih ponuda do određenog datuma.

 

6. MJESTO, VRIJEME I NAČIN OTVARANJA PONUDA:

Ugovorno tijelo će odmah nakon isteka roka za prijem ponuda tj. 25.05.2021. godine u 12:00 sati izvršiti javno otvaranje ponuda. Nakon analize i ocjene dostavljenih ponuda u skladu sa čl. 10 Pravilnika, Ugovorno tijelo će obavijestiti ponuditelje o ishodu postupka nabave te Odluku objaviti na svojoj web stranici. Nije predviđeno pregovaranje.

 

Ovaj poziv Ugovorno tijelo je dana 22.04.2021. godine objavilo na svojoj web stranici i istovremeno uputilo poziv za dostavu ponuda na adrese tri potencijalna ponuditelja, sukladno članku 7. st. 3. Pravilnika.

 

Važno: Zainteresirani gospodarski subjekti/ponuditelji koji su ovaj poziv za dostavu ponuda preuzeli sa web stranice Društva, ukoliko namjeravaju steći svojstvo sudionika u postupku dužni su popuniti, ovjeriti i bez odlaganja dostaviti potvrdu o preuzimanju ovog poziva za dostavu ponuda sa web stranice Društva: www.ephzhb.ba, na način naveden u obrascu  Potvrda o preuzimanju TD/poziva'.

Navedeni obrazac je sastavni dio ove dokumentacije – Aneks 4. Gospodarski subjekti koji nisu dostavili potvrdu o preuzimanju ovog poziva za dostavu ponuda/dokumentacije na gore opisani način, a poziv za dostavu ponuda su preuzeli sa web stranice

Društva, NE SMATRAJU SE sudionicima u postupku te će njihove ponude/zahtjevi za sudjelovanje biti odbačene.

 

PRILOZI:

1. Obrazac za ponudu sa izjavom ponuditelja (Aneks 1)

2. Obrazac za cijenu ponude – Troškovnik (Aneks 2)

3. Nacrt Ugovora (Aneks 3)

4. Potvrda o preuzimanju Poziva za dostavu ponuda za javnu nabavu br. I-2840/21-11 (Aneks 4)

 

Poziv za dostavu ponuda Edukacija djelatnika OJ PEE Obuka za WinCC za CEO.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: