Nabavka usluga eksterne kvalifikacije opreme

Datum objave: 10.08.2016. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 08.08.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

AGENCIJA ZA LIJEKOVEIMEDICINSKA SREDSTVA

 

BROJ PROTOKOIA: 11-16.6-3628-3/16

BROJ JAVNE NABAVKE: U-1

 

PRVA FAZA: Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU USLUGA Eksterna kvalifikacija opreme

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA za zaključenje okvirnog sporazuma na 24 mjeseca

 

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovomi organ: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH

Adresa: Veljka Mlađenovića bb

Identifikacijski broj: 4402964170008

Detaljna adresa za korespodenciju: Ul. Veljka Mlađenovića bb - 78000 Banja Luka

Telefon: 051 456 040; 033 279 370

Faks: 051 450 301

Web stranica: www.almbih.gov.ba

 

2. Podaci o osobi zacjuženoi za kontakt Kontaktosoba: Daniela Višnjić i Nermina Pašić, Telefon: 051 456 040; 066 811511.

Faks: 051450 301

e-mail adresa: d.visnijc@almbih.gov.ba: n.pasic@almbih.gov.ba

 

3. Popis privrednih subiekata sa koijm ie ugovorni organ u sukobu interesa

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ nije u sukobu interesa ni sa jednim privrednim subjektom, te po ovom osnovu može zaključivati ugovore sa svim privrednim subjektima.

 

4. Redni broj nabavke

Broj nabavke: 11-16-6-3628/16, Referentni broj iz Plana nabavki: U-1

 

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 43.285,00 KM

5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci usluge: Eksterna kvalifikacija opreme

5.4. Okvirni sporazum, ne namjerava se zaključiti

5.5. Period na koji se zaključuje okvirni sporazum je 24 mjeseca.

 

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka usluga: Eksterna kvalifikacija opreme putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u budžetu/flnansijskom planu za 2016,2017.12018. godinu.

Oznaka i naziv iz JRJN: 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme.

 

7. Podjela na lotove

Predmet nabavke je podjeljen na 5 LOT-ova, kako slijedi:

Lot 1 - Kvalifikacija opreme - Tankoslojna hromatografija Camag: Linomat 5; Scanner 3; proizvođača Camag, procjenjena vrijednost 10.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 12.285,00 KM sa PDV-om (glavni JRJN: 50433000-9 Usluge kalibracije, pomoćni JRJN: 50412000-6 Usluge popravaka i održavanja aparata za ispitivanje);

Lot 2 - Kvalifikacija opreme - Osmomat 030-D proizvođač Gonotec GmbH, procjenjena vrijednost, 8.600,00 KM bez PDV-a , odnosno 10.062,00 KM sa PDV-om (glavni JRJN: 50433000-9 Usluge kalibracije, pomoćni JRJN: 50412000-6 Usluge popravaka i održavanja aparata za ispitivanje);

Lot 3 Kvalifikacija opreme - Čitač mikro titar ploča Tecan, procjenjena vrijednost 13.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 15.210,00 KM sa PDV-om (glavni JRJN: 50433000-9 Usluge kalibracije, pomočni JRJN: 50412000-6 Usluge popravaka i održavanja aparata za ispitivanje);

Lot 4 - Kvalifikacija opreme - Laminarna komora TELSTAR AV-100" 2 komada proizvođača Telstar, procjenjena vrijednost 6.800,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.956,00 KM sa PDV-om (glavni JRJN: 50413000-3 Usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata, pomoćni JRJN: 42514310-8 Zračni filteri);

Lot 5 - Kvalifikacija opreme - Sterilni blok, procjenjena vrijednost 4.385,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.130,45 KM sa PDV-om (glavni JRJN: 50413000-3 Usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata, pomoćni JRJN: 42514310-8 Zračni filteri)

 

8. Količina predmeta nabavke

Količine predmeta nabavke određene su u specifikaciji Obrazac za cijenu ponude - usluge Aneks 2.

Stvarna nabavljena količina i vrijednost na osnovu zaključenog jednog ili više pojedinačnih ugovora može biti jednaka količini i vrijednosti okvirnog sporazuma, ili manja od toga.

 

9. Tehničke specifikaciie

Tehnička specifikacija usluga Ekstema kvalifikacija opreme putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za potrebe Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, blće dostavljana kvallfikovanim ponuđačima da dostave početnu i konačnu ponudu.

Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu.

 

10. Mjesto isporuke roba/pružanja usluga

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Kontrolna laboratorija u Sarajevu, Ul. M. Tita br 9/lV.

11. Rok isporuke roba/pružanja usluga/izvođenja radova

Pružanje usluga se vrši u rokovima i na način kako definiše ugovorni organ tenderskom dokumentacijom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Ekstrena.pdf
PODIJELI: