Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta

Datum objave: 21.09.2016. 11:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

140-1-2-230-3-53/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA DERVENTA
IDB/JIB 4400164060007
Kontakt osoba Mile Strinić
Adresa Trg oslobođenja br. 3
Poštanski broj 74400 Derventa (sp bl)
Opština/Grad Derventa
Telefon (053) 315-106
Faks
Elektronska pošta javnenabavke.derv@gmail.com
Internet adresa www.derventa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Derventa

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56410,26

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka usluga fiksne telefonije i usluga interneta, na osnovu potreba ugovornog organa
za 2016., 2017. i 2018. godinu. Kako se radi o stalnim potrebama zaključiće se okvirni sporazum, tako da će
posebnim ugovorima regulisati ugovaranje po ovoj nabavci.
Opština Derventa ima svu opremu i uređaje za navedene usluge (unutrašnja mreža fiksne telefonije, ruteri za
internet i dr.) koja je kompatibilna sa spoljnom infrastrukturom čije usluge do sada koristi od operatera „M:tel“
ad Banja Luka.
Dobavljač koji se odabere, može koristiti navedenu opremu ukoliko je kompatibilna sa uređajima za pružanje
usluga od starane odobranog ponuđača. Ukoliko navedena oprema koju Ugovorni organ posjeduje nije kompatibilna
sa tehničkim uslovima koji nudi ponuđač, da bi učestvovao u nabavci, navedeni ponuđač mora kroz svoju cijenu
ponude ukalkulisati i opremu za nesmetano odvijanje telekomunikacionog saobraćaja (fiksna telefonija i
internet).
U cijenu ponude moraju se izraziti svi troškovi za nesmetano odvijanje usluga, odnosno svi troškovi koje ponuđač
eventualno ima od momenta početka rada do kraja ugovornog perioda.
Izabarani ponuđač mora omogućiti Ugovornom organu zadržavanje postojećih brojeva. Korisnički servis ponuđača
mora biti dostupan prema Ugovornom organu 24 časa, 365 dana.
Ne mogu postojati dodatni troškovi za priključenje i ulaganja u dodatnu opremu, a ukoliko troškovi postoje, u
celosti će ih snositi ponuđač – dobavljač. Naručilac zadržava postojeće kućne centrale, telefonske aparate i
kućnu instalaciju.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64210000-1 Telefonske usluge i usluge prenosa podataka
Dodatni predmet(i) 72400000-4 Usluge interneta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.10.2016. 08:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto Opština Dervneta, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa, kancelarija
broj 9 ili 14

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
140-1-2-230-3-53/16
PODIJELI: